Ontwerp bestemmingsplan Meppel – Buitengebied, herziening Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 30 april 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening Kolderveen en Nijeveense Bovenboer 28’.

Plan en plangebied

Het plangebied betreft de percelen Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28 te Nijeveen. Met het nieuwe bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28' worden twee samenhangende ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Aan de Nijeveense Bovenboer 28 wordt de aanduiding 'intensieve veehouderij' weggenomen, de voormalige agrarische bebouwing gesloopt en 2 nieuw te bouwen compensatiewoningen en 3 burgerwoningen in het pand van de voormalige bedrijfswoning mogelijk gemaakt. Het perceel krijgt de bestemming Wonen. Aan de Kolderveen 102 wordt de aanduiding 'intensieve veehouderij' aan de agrarische bestemming toegevoegd ten behoeve van verandering van het agrarisch bedrijf naar een intensieve veehouderij.

Het ontwerp bestemmingsplan is op een aantal onderdelen gewijzigd ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan. De belangrijkste wijzigingen zijn het gevolg van de discussie rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar de ‘reactienota inspraak en vooroverleg’ welke onderdeel uitmaakt van het ontwerp bestemmingsplan.

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?

Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 30 april 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 10 juni 2020).

Het ontwerpbestemmingsplan kan via onze online viewer worden ingezien. Het is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.KoldervnNijeveense-BPB1”.

Het bestemmingsplan is ook toegevoegd aan deze pagina. Lukt het niet de stukken digitaal te bekijken dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken. Zienswijzen kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.