Ontwerp Chw bestemmingsplan ‘Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.’, hogere grenswaarde en beleidsregel

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Inspraakverordening gemeente Meppel maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 27 april 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:
• het ontwerp van het Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan ‘Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.’.
• het ontwerp besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai Hoogeveenseweg 38 e.o.
• de ontwerp beleidsregel ‘Ruimtelijk afwegingskader Hoogeveenseweg 38 e.o.’

Globaal wordt het plangebied begrensd door de Hoogeveenseweg aan de noordzijde, de Reggersweg aan de westzijde en de bestaande weilanden van het Reestdal aan de zuid- en oostzijde.

Ontwerp Chw bestemmingsplan

Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.’ worden de planologische kaders voor herontwikkeling van het bestaande ziekenhuisterrein neergelegd ten behoeve van onder andere gezondheidszorg gerelateerde bedrijvigheid, voorzieningen voor de gezondheidszorg, zorgwoningen, zorginstellingen en zorghotel. Het ziekenhuis is verplaatst naar de nieuwe locatie aan de westkant van de Reggersweg. Daarmee komt het bestaande ziekenhuis leeg te staan. Door sloop van deze verouderde gebouwen ontstaat ruimte voor herontwikkeling. Binnen het plangebied vallen een aantal bestaande relatief nieuwe gebouwen (zorgwoningen) die behouden blijven.
Ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan zijn een aantal ambtshalve aanpassingen en aanpassingen naar aanleiding van inspraak en vooroverleg gedaan. Zo zijn er een aantal onderzoeken toegevoegd. Het bestemmingsplan is aangepast naar de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet. En de verbeelding is op een aantal punten aangepast. Een volledig overzicht van de aanpassingen staat in de reactienota inspraak en vooroverleg die als bijlage bij het ontwerp Chw bestemmingsplan is gevoegd.

Ontwerp besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

Ten behoeve van de herontwikkeling van het bestaande ziekenhuisterrein is het noodzakelijk een hogere grenswaarde vast te stellen voor wegverkeerslawaai. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Omdat in dit geval sprake is van nieuwbouw als vervanging van bestaande bebouwing is het mogelijk een hogere grenswaarde vast te stellen. Dit maakt herontwikkeling van het bestaande ziekenhuisterrein mogelijk.

Ontwerp beleidsregel ‘Ruimtelijk afwegingskader Hoogeveenseweg 38 e.o.’

Het ontwerp Chw bestemmingsplan is een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ op basis van artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Dat betekent dat in het bestemmingsplan met open normen wordt gewerkt. De open normen in het bestemmingsplan verwijzen naar de beleidsregel ‘Ruimtelijk afwegingskader Hoogeveenseweg 38 e.o.’. De beleidsregel werkt middels de open normen in het Chw bestemmingsplan als toetsingskader voor vergunningaanvragen. De regels en richtlijnen in de beleidsregel zijn bedoeld om aan de ene kant de basiskwaliteit te borgen en aan de andere kant te inspireren en motiveren. Thema’s als landschappelijke inpassing, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie, verkeersontsluiting en een gezonde leefomgeving komen aan bod in de beleidsregel (PDF).

Waar kunt u de stukken inzien?

Het ontwerp Chw bestemmingsplan, het ontwerp besluit hogere grenswaarde en de ontwerp beleidsregel liggen voor een ieder ter inzage van 27 april tot en met 7 juni 2022. Als u de stukken wilt inzien, kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer.. Het ontwerp van het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.ChwHoogeveenseweg-BPB1. Lukt dit niet of heeft u nog vragen, dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl. Geef hierbij duidelijk aan om welke documenten of procedure het gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden, dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken. Zienswijzen kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.