Notitie reikwijdte en detailniveau ter inzage voor omgevingsvisie gemeente Meppel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel maken bekend dat zij met ingang van 23 februari gedurende zes weken de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor de omgevingseffectrapportage van de omgevingsvisie van de gemeente Meppel ter inzage leggen.

Omgevingsvisie en effectrapportage

De gemeente Meppel werkt aan het opstellen van een omgevingsvisie voor het hele grondgebied. In de omgevingsvisie legt de gemeente Meppel de lange termijn visie op de fysieke leefomgeving vast. Bij het opstellen van een omgevingsvisie is het verplicht een milieueffectrapportage op te stellen (artikel 7.2 Wet milieubeheer of straks artikel 16.34, lid 2 en 16.36 Omgevingswet). Een omgevingsvisie biedt namelijk het kader voor activiteiten die (mogelijk) belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. De gemeente Meppel stelt een omgevingseffectrapportage (OER) op. Een OER onderzoekt niet alleen milieueffecten, maar ook andere effecten (gezondheid, sociale cohesie, klimaatadaptatie etc.). De OER helpt bij het maken van keuzes in het proces van het opstellen van de omgevingsvisie.

Notitie reikwijdte en detailniveau

De eerste stap in de procedure van de OER voor de omgevingsvisie is deze kennisgeving van het voornemen en de ter inzage legging van de NRD. De NRD beschrijft de onderzoeksopzet voor de OER. In de NRD staat welke onderwerpen in de OER zullen worden onderzocht, hoe ze worden onderzocht (scenario’s en diepgang) en hoe de resultaten worden beoordeeld.

Inzien

De NRD ligt van 23 februari tot en met 5 april 2023 ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, kunt u ze digitaal raadplegen via www.meppel.nl/omgevingsvisie. Lukt dit niet of heeft u vragen, dan kunt u een mail sturen naar postbus@meppel.nl. Geef duidelijk aan om welke documenten of procedure het gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden, dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Zienswijze

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt op grond van de gemeentelijke inspraakverordening een zienswijze indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Tevens bestaat de mogelijkheid een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het loket Bouwen & Wonen via telefoon 14 0522.

Advies

De NRD wordt gelijktijdig met de ter inzagelegging voor advies voorgelegd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage en de vooroverlegpartners.