Notitie reikwijdte en detailniveau ter inzage voor Omgevingsprogramma Noord IV Meppel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel maken bekend dat zij met ingang van 24 maart gedurende vier weken de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor de milieueffectrapportage van het Omgevingsprogramma Noord IV ter inzage leggen.

Omgevingsprogramma en milieueffectrapportage

De gemeente Meppel heeft voor het plangebied Noord IV ambities uitgesproken voor bedrijvigheid, met als alternatieve invulling een themapark, voor windenergie, water, recreatie, natuur en landschap en duurzame landbouw. In een Omgevingsprogramma voor het gebied legt de gemeente Meppel haar visie vast op de ontwikkeling van het gebied. Voor het Omgevingsprogramma is een milieueffectrapportage verplicht (Wet milieubeheer of straks de Omgevingswet). Het Omgevingsprogramma biedt namelijk straks kader voor activiteiten die (mogelijk) belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. De gemeente Meppel stelt daarom een milieueffectrapportage op.

Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD)

De eerste stap in de procedure van de milieueffectrapportage voor het Omgevingsprogramma is een kennisgeving van het voornemen en de ter inzage legging van de NRD. De NRD beschrijft de onderzoeksopzet voor de milieueffectrapportage. In de NRD staat welke onderwerpen zullen worden onderzocht, hoe ze worden onderzocht (scenario’s en diepgang) en hoe de resultaten worden beoordeeld.

Inzien

De NRD ligt van 24 maart tot en met 21 april ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, kunt u ze digitaal raadplegen via www.meppel.nl/NoordIV. Lukt dit niet of heeft u vragen, dan kunt u een mail sturen naar postbus@meppel.nl. Geef duidelijk aan om welke documenten of procedure het gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden, dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Gedurende de periode van terinzagelegging kunt een vooroverlegreactie indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Als u binnen deze termijn geen reactie heeft gegeven, dan gaan wij er vanuit dat u zich kunt vinden in de inhoud van de NRD.

Zienswijze

Indienen van een zienswijze kan door iedereen. Tijdens de periode van terinzagelegging kunt op grond van de gemeentelijke inspraakverordening een zienswijze indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Tevens bestaat de mogelijkheid een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het loket Bouwen & Wonen via telefoon 14 0522.