Mededeling voorbereidingsbesluit Locatie voormalig ziekenhuis Meppel 2020

Burgemeester en Wethouders van Meppel doen mededeling van het feit dat zij op 30 april 2020 op grond van artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend hebben gemaakt dat de gemeenteraad op 29 april 2020 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor de locatie Hoogeveenseweg 38 te Meppel, zoals weergegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.0119.vmziekenhuis2020-VBC1, en te verklaren dat voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit is gericht op het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen ter plaatse en bevat tevens een verbod om het gebruik van gronden of bouwwerken in het gebied te wijzigen. Van dit verbod kan het bevoegd gezag afwijken via een omgevingsvergunning voor zover dit gebruik niet strijdig is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden op 30 april 2020 en geldt voor de duur van één jaar.

Waar kunt u het voorbereidingsbesluit inzien?

Het besluit ligt vanaf 30 april 2020 in papieren vorm ter inzage in het stadhuis en kan vanaf 1 mei 2020 ook digitaal geraadpleegd worden via onze viewer. Het kan ook geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

U U kunt de documenten ook downloaden onderaan deze pagina. Lukt het niet de stukken digitaal te bekijken dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522.

Bezwaar en beroep.

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 140522.