Kennisgeving en inspraakprocedure wijziging omgevingsplan gemeente Meppel voor het deelgebied Binnenstad en Centrumschil

In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, de gemeentelijke inspraakverordening en artikel 16.29 Omgevingswet geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat zij een wijziging van het omgevingsplan voorbereiden voor het deelgebied Binnenstad en Centrumschil en hoe zij burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding betrekken.

Het plan

Deze wijziging van het omgevingsplan van de gemeente Meppel is een eerste wijziging voor het deelgebied Binnenstad en Centrumschil. Gemeenten moeten per 1 januari 2032 één omgevingsplan hebben die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Het omgevingsplan omvat alle regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving binnen een gemeente. Op moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen gemeenten van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan. Het tijdelijk deel moet worden omgezet in een definitief omgevingsplan. De gemeente start met een pilot gebied, namelijk de Binnenstad en Centrumschil.
Deze eerste wijziging is zoveel mogelijk beleidsneutraal. Onder de Omgevingswet gaan een aantal verantwoordelijkheden over van het Rijk naar gemeenten en veel zaken worden anders geregeld. Dat betekent nieuwe keuzes, een nieuwe opzet en nieuwe uitstraling van de regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Het voorontwerp van deze eerste wijziging is nog niet volledig. Het is een pilot. Zo zijn de regels uit de Verordening fysieke leefomgeving nog niet meegenomen. Ook ontwikkellocaties zijn niet meegenomen. De fase van voorontwerp gebruikt de gemeente om de wijziging aan te scherpen en volledig te maken. De wijziging heeft betrekking op de Binnenstad en de Centrumschil met uitzondering van het gebied Bleekerseiland.

Participatie

Deze wijziging betreft geen ontwikkeling, maar wel een eerste wijziging van een nieuw instrument, namelijk het omgevingsplan. Hiervoor organiseert de gemeente participatie in beperkte mate. De participatie is met name gericht op optimalisatie van deze eerste wijziging van het omgevingsplan. De wijziging van het omgevingsplan (regels, locaties, toelichting en motivering) ligt van 2 november tot en met 13 december voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen op de website pre.omgevingswet.overheid.nl De motivering kunt u onderaan deze pagina downloaden. Lukt dit niet of heeft u nog vragen, dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl. Geef hierin duidelijk aan om welke documenten of procedure het gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u op afspraak op het stadhuis de digitale stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522. Het omgevingsplan heeft de planidentificatie /akn/nl/act/gm0119/2023/omgevingsplan_pre.

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u op grond van de gemeentelijke inspraakverordening en artikel 16.29 Omgevingswet een inspraakreactie indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Tevens bestaat de mogelijkheid een mondelinge inspraakreactie in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het loket Bouwen & Wonen via telefoon 14 0522.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 21 november wordt in de middag/avond van 15.00 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst georganiseerd in Ogterop. U kunt hier het omgevingsplan bekijken en vragen stellen.

Download de motviering (PDF)