Herstelbesluit bestemmingsplan ‘Meppel – Noord III’

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op 9 november 2023 een herstelbesluit voor het bestemmingsplan ‘Meppel – Noord III’ heeft vastgesteld. Dit besluit heeft betrekking op het eerder vastgestelde bestemmingsplan op 22 juni 2023.

Wijziging planregel

Artikel 6:19 van de Awb biedt de mogelijkheid om eventuele gebreken in een besluit te herstellen. Omdat sprake is van een wijziging van ondergeschikte aard is geen toepassing gegeven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De gebreken die in dit herstel besluit gerepareerd worden hebben betrekking op:
-    Aanpassing planregel bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan (artikel 3.5.2).

Inzien

Het herstelbesluit, met bijbehorende stukken, ligt van 13 november 2023 gedurende zes weken (tot en met 24 december 2023) voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze digitale viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat.
Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522.

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan door eenieder tegen het herstelbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep kan alleen worden gericht tegen de inhoud van het herstelbesluit. Als u reeds beroep hebt ingesteld tegen het oorspronkelijke besluit hoeft u niet opnieuw beroep in te stellen. Op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht hebben deze beroepen, van rechtswege, mede betrekking op het herstelbesluit. Een afschrift van dit besluit wordt onverwijld toegezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorlopige voorziening

Ook kunt u met de indiening van een beroepsschrift tijdens de periode van ter inzage ligging een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Inwerkingtreding

Het herstelbesluit voor het bestemmingsplan treedt in werking na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan dan treedt dit herstelbesluit nog niet in werking. De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak moet dan eerst uitspraak doen over de voorlopige voorziening.