Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Nieuwveense Landen 2020’

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op 17 december 2020 het Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Nieuwveense Landen 2020’ gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan zijn toegelicht in de reactienota zienswijzen, die als bijlage 22 onderdeel uitmaakt van het vastgestelde bestemmingsplan.

Strekking en inhoud bestemmingsplan

Globaal wordt het plangebied begrensd door de N375 aan de zuidkant, de Bremenbergplas aan de westkant en de Steenwijkerstraatweg (N371) aan de oostkant.

In het nieuwe Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Nieuwveense Landen 2020’ worden de voorgaande bestemmingsplannen geactualiseerd. De oude plangrenzen uit het bestemmingsplan ‘Meppel - Nieuwveense Landen’ zijn overgenomen. Alle gronden binnen het plangebied zijn nu bij recht bestemd. Dit houdt in dat niet langer een wijzigingsplan nodig is om deelgebieden te ontwikkelen. Het Chw bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 2.100 woningen mogelijk inclusief de al gebouwde woningen in de eerste woonbuurten.

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

Het plan Nieuwveense Landen is aangewezen als pilot op grond van artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Op bepaalde onderdelen mag met dit plan worden afgeweken van huidige wet- en regelgeving. Grotendeels wordt volstaan met standaard regels in een regulier bestemmingsplan, maar op onderdelen is geëxperimenteerd. De volgende regelingen zijn opgenomen in het Chw bestemmingsplan: meer ruimte voor duurzaamheidsaspecten, een langere looptijd, uitstel van kostenverhaal, het opnemen van hogere grenswaarden voor geluid en er wordt gewerkt met specifieke beleidsregels voor de waterhuishouding en woningbouw.                                                                                                                             

Inzage

Het Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Nieuwveense Landen 2020’ ligt met ingang van 29 december 2020 tot 8 februari 2021 ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, dan kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer of www.ruimtelijkeplannen.nl. Lukt dit niet, of heeft u nog vragen, dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl. Geef dan duidelijk aan over welke documenten of procedure uw vraag gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het Stadhuis van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 13.30 uur.

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Nieuwveense Landen 2020’ (met planidentificatie NL.IMRO.0119.BPNVL2020-BPC1) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:

  • die tijdig, op grond van artikel 3.8 lid 1 onder sub d van de Wet ruimtelijke ordening, zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;
  • die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest;
  • die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen, welke bij de vaststelling van het Chw bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Gedurende de periode van ter visie legging kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek zijn ook griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag waarop de beroepstermijn afloopt.