Gewijzigde Vaststelling bestemmingsplan ‘Meppel - Com. De Vos van Steenwijklaan 10’

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op 28 september 2023 het bestemmingsplan ‘Com. De Vos van Steenwijklaan 10’ gewijzigd heeft vastgesteld op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

Burgemeester en wethouders van Meppel maken, overeenkomstig artikel 110c, eerste lid van de Wet geluidhinder en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, ook bekend dat het besluit Hogere waarden met de daarbij behorende stukken voor het bestemmingsplan ‘Com. De Vos van Steenwijklaan 10’, met ingang van 1 november 2023 ter inzage ligt.

Het plan

Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel - Com. De Vos van Steenwijklaan 10’ wordt een herontwikkeling van het perceel Commissaris De Vos van Steenwijklaan mogelijk gemaakt. Het plan voorziet in de sloop van het bestaande kantoorpand, waarna woningbouw wordt gerealiseerd in de vorm van 30 appartementen en 8 grondgebonden woningen.

Het plangebied

Globaal wordt het plangebied begrensd door de Commissaris de Vos van Steenwijklaan aan de westkant. De bebouwing aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan en aan de Allee vormt de zuidelijke kant. Aan de oostkant ligt de bebouwing aan de Burgemeester Mackaystraat. Aan de noordkant ligt de bebouwing van zowel de Commissaris de Vos van Steenwijklaan als de Burgemeester Mackaystraat.

Hogere waarden

Ten behoeve van de herontwikkeling aan de Commissaris De Vos van Steenwijklaan 10 heeft het college een hogere waarde vastgesteld voor wegverkeerslawaai. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Omdat in dit geval sprake is van deels nieuwbouw als vervanging van bestaande bebouwing is het mogelijk een hogere grenswaarde vast te stellen.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit Hogere waarden liggen met ingang van 1 november 2023 gedurende zes weken (tot en met 12 december) voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat.
Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522.
Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.VosvanSteenwijk-BPC1.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de periode van ter visie legging kan een direct belanghebbende schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Meppel - Com. De Vos van Steenwijklaan 10’. Als u beroep wilt instellen, stuurt u een gemotiveerd beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u vooraf een zienswijze hebt ingediend, mag u ook nieuwe beroepsgronden inbrengen in uw beroepschrift.
Als u geen direct belanghebbende bent, kunt alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:
• als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad respectievelijk het college te wenden; of
• als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.
Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Beroep Hogere waarden

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Crisis en herstelwet

Op het bestemmingsplan is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een appellant in het beroepschrift de beroepsgronden moet opnemen. Als binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen beroepsgronden worden aangevuld.