Gecoördineerd ter inzage: ontwerpbestemmingsplan ‘Nijeveen – Ds Van Halsemastraat 14’ en ontwerp omgevingsvergunning nieuwbouw 11 woningen.

Op grond van de coördinatieregeling artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro), evenals artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb), maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 11 maart 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:
• Het ontwerpbestemmingsplan ‘Nijeveen – Ds Van Halsemastraat 14’
• Ontwerp omgevingsvergunning nieuwbouw 11 woningen

Plangebied

Globaal wordt het plangebied begrensd door de Rembrandtstraat, de Ds. van Halsemastraat, Het Kerspel en de achterkanten van de bebouwing aan de Dorpsstraat te Nijeveen. Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Nijeveen – Ds Van Halsemastraat 14’ wordt de herontwikkeling van het voormalig terrein van zwembad De Duker aan de Ds. van Halsemastraat 14 te Nijveen mogelijk gemaakt. Het plan bevat elf woningen, waarvan negen rijwoningen en twee 2-onder-1 kapwoningen.

Ontwerp omgevingsvergunnig

Voor de bouw van de 11 woningen is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Hiervoor legt het college van burgemeester en wethouders een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage.

Coördinatieregeling

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2020 besloten om de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing voor dit project. Daardoor is het mogelijk om verschillende besluiten die samenhangen met de realisatie van een deze ontwikkeling te coördineren.

Waar kunt u het stukken inzien?

De ontwerpen van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen met ingang van 11 maart 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 21 april 2021) in het Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel. Het ontwerp van het bestemmingsplan kunt u digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten het gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het Stadhuis van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 13.30 uur. Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.VanHalsemastr14-BPB1’.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar maken en op de ontwerp omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en wethouders. Zienswijzen kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel dan wel college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.