Gecoördineerd ter inzage: Vaststelling bestemmingsplan ”Ds Van Halsemastraat 14” en omgevingsvergunning nieuwbouw 11 woningen

Op grond van de coördinatieregeling artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro), evenals artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb), maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 7 juli 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:
- Het gecoördineerde besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Nijeveen – Ds Van Halsemastraat 14 en de omgevingsvergunning voor de bouw van 11 woningen.

Bestemmingsplan “Nijeveen – Ds Van Halsemastraat 14”

Globaal wordt het plangebied begrensd door de Rembrandtstraat, de Ds. van Halsemastraat, Het Kerspel en de achterkanten van de bebouwing aan de Dorpsstraat te Nijeveen. Binnen dit gebied wordt de bouw van 11 woningen mogelijk gemaakt.
Omgevingsvergunning. Voor de bouw van de woningen hebben burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verleend. Deze vergunning omvat elf woningen, waarvan negen rijwoningen en twee 2-onder-1 kapwoningen.

Coördinatieregeling

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2019 besloten om de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren voor dit project. Daardoor is het mogelijk om verschillende besluiten die samenhangen met de realisatie van deze ontwikkeling te coördineren.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen met ingang van 7 juli 2021 gedurende zes weken (tot en met 17 augustus 2021) voor een ieder ter inzage in het Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel.
Als u het bestemmingsplan wilt inzien kunt u deze digitaal raadplegen via onze viewer.. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat.
Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het Stadhuis van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 13.30 uur.
Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.VanHalsemastr14-BPC1

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan een direct belanghebbende schriftelijk beroep instellen tegen het gecoördineerde besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Nijeveen – Ds Van Halsemastraat 14’ en het verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw van 11 woningen in dit plangebied. Als u beroep wilt instellen, stuurt u een gemotiveerd beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u vooraf een zienswijze hebt ingediend, mag u ook nieuwe beroepsgronden inbrengen in uw beroepschrift.
Als u geen direct belanghebbende bent, kunt alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad respectievelijk het college te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

 Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.