Besluit tot niet vaststellen bestemmingsplan “Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade”

Burgemeester en wethouders van Meppel maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 16 december 2021 heeft besloten het bestemmingsplan “Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade” met planidentificatienummer NL.IMRO.0119.PrinsHendrikkade-BPC1 niet vast te stellen.

Met het bestemmingsplan “Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade” zou de bouw van 12 woningen mogelijk gemaakt worden op het perceel Prins Hendrikkade 2 te Meppel.

  • Aan het besluit om dit bestemmingsplan niet vast te stellen heeft de gemeenteraad de volgende motivering ten grondslag gelegd: De voorgenomen ontwikkeling tast het karakter van de Schuttevaerhaven aan;
  • De voorgenomen ontwikkeling is te groot en te omvangrijk voor de betreffende locatie;
  • De voorgenomen ontwikkeling staat met name aan de west- en oostzijde te dicht op de bestaande bebouwing;
  • De bouwhoogte is geen logisch vervolg van de bouwhoogte zoals bij de Prins Hendrikstraat 37 van toepassing is;
  • Een bouwhoogte van 10 meter zou beter aansluiten bij de bestaande bebouwing en is in lijn met de gegeven adviezen in 2011;
  • Voorliggend plan sluit niet aan bij het uitgangspunt “Behoud van bestaande massa’s. Nieuwe invullingen sluiten hierop aan.”, zoals gesteld in de Welstandsnota 2014.

Inzage

Het besluit van de gemeenteraad ligt met ingang van 29 december 2021 gedurende zes weken (tot en met 8 februari 2022) voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen onderaan deze pagina. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis tijdens openingstijden.

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan een direct belanghebbende schriftelijk beroep instellen tegen het besluit om het bestemmingsplan “Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade” niet vast te stellen.
Als u beroep wilt instellen, stuurt u een gemotiveerd beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u vooraf een zienswijze hebt ingediend, mag u ook nieuwe of andere beroepsgronden inbrengen in uw beroepschrift.  

Als u geen direct belanghebbende bent, kunt alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad respectievelijk het college te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Voorlopige voorziening

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan niet vast te stellen treedt per direct in werking.