Besluit toepassing afdeling 3.4 Awb op aanvraag vergunning prostitutiebedrijf Voorstraat 9 Meppel / Terinzagelegging ontwerp-vergunning prostitutiebedrijf Voorstraat 9 Meppel

Op grond van artikel 3.10 Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft de burgemeester van Meppel besloten afdeling 3.4 Awb toe te passen voor de aanvraag voor een vergunning prostitutiebedrijf aan de Voorstraat 9 in Meppel. De aanvraag voorziet in een prostitutiebedrijf in het pand aan de Voorstraat 9 in Meppel.

Op de aanvraag zijn de ‘Tijdelijke beleidsregels verdeling schaarse vergunningen voor de exploitatie van een prostitutiebedrijf gemeente Meppel’ van toepassing. Deze beleidsregels voorzien tijdelijk in een verdeling van schaarse exploitatievergunningen voor prostitutiebedrijven op basis van de kwaliteit van een prostitutiebedrijf.

Waar kunt u de aanvraag inzien?

De ontwerp-vergunning prostitutiebedrijf met bijbehorende stukken ligt
ligt ter inzage van 29 september 2021 tot en met 9 november 2021. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via www.meppel.nl/vergunningenterinzage. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl.
Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u op afspraak de stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een belanghebbende op grond van afdeling 3.4 van de Awb zijn of haar zienswijze bij de burgemeester kenbaar maken. Zienswijzen kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen.
Op grond van de ‘Tijdelijke beleidsregels verdeling schaarse vergunningen voor de exploitatie van een prostitutiebedrijf gemeente Meppel’ wordt een ieder in de gelegenheid gesteld gedurende bovengenoemde termijn eveneens een aanvraag exploitatievergunning prostitutie in te dienen. Deze aanvraag mag uitsluitend betrekking hebben op percelen waar op grond van een bestemmingsplan of een beheersverordening prostitutiebedrijven mogelijk zijn.

Schriftelijke zienswijzen c.q. aanvragen exploitatievergunningen dienen te worden gericht aan de burgemeester van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via het telefoonnummer 14 0522.