Verkoop bedrijfskavels Oevers E

De gemeente Meppel start op 11 september om 9 uur een openbare verkoopprocedure voor de kavels 28 en 20 op bedrijventerrein Oevers E in Meppel. Vanwege wijziging bestemmingsplan is de woonverplichting komen te vervallen. Let op: bouwen garageboxen/ opslagboxen is niet toegestaan.

Inschrijven

De inschrijving start 11 september 2023 om 9 uur en sluit op 9 oktober 2023 om 23.59 uur. U kunt inschrijven via een digitaal formulier. Let op: Houd de gevraagde bijlagen en een recent uittreksel KVK bij de hand voor invullen formulier.

Informatie kavels en prijzen

De grondprijs voor de bedrijfskavels is vastgesteld op € 125,- per vierkante meter, exclusief BTW en kosten koper. De koper betaalt bij de notaris tijdens de levering van de grond. Over de grondprijs wordt 21% BTW geheven. Daarnaast betaalt de koper zogenaamde ‘kosten koper’, bijvoorbeeld het tarief van het Kadaster voor het splitsen van de percelen en landmeetkundige kosten.

Kavelnummer Oppervlakte in m2 Koopsom in Euro
Kavel 28 3443 m2 € 430.375,00  exclusief btw en kosten koper
Kavel 20 2100 m2 € 262.500,00 exclusief btw en kosten koper

Selectieprocedure

We nodigen potentiële kopers via een selectieprocedure uit om zich in te schrijven. Het doel van de selectieprocedure is om tot een reserveringsovereenkomst en vervolgens een koopovereenkomst voor de bedrijfskavels te komen. Hieronder leest u een samenvatting. De volledige informatie leest u in de leidraad selectieprocedure kavels bedrijventerrein Oevers E (PDF).

Fases en data selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit 3 fases.

 1. Inschrijving:

  1. De inschrijving start op 11 september 2023 om 09:00 uur en sluit op 9 oktober 2023 om 23:59 uur.
  2. Informeren van de inschrijvers gebeurt uiterlijk op 16 oktober 2023 om 23:59 uur.
  3. Onvolledige inschrijvingen krijgen bericht met het verzoek de inschrijving volledig te maken. De hersteltermijn eindigt 20 oktober 2023 om 23:59 uur (fatale termijn).
 2. Selectie:

  1. De selectie doen we uiterlijk op 26 oktober 2023 om 23:59 uur.
  2. Bericht van gunning: Op basis van deze geordende lijst selecteren en berichten we per kavel de kandidaat die in aanmerking komt voor een reserveringsovereenkomst en berichten we de overige inschrijvers dat zij niet zijn geselecteerd en op een reservelijst voor deze kavel worden geplaatst. Dit gebeurt uiterlijk op 2 november 2023 om 23:59 uur.
 3. Standstill:

De standstill periode gaat in op de dag na bekendmaking van de selectiebeslissing per kavel aan de afgevallen en de geselecteerde gegadigde. Tot uiterlijk vrijdag 9 november 2023 om 23:59 uur kan beroep ingesteld worden bij de voorzieningenrechter.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor één van de bedrijfskavels moet een bedrijf aan de geschiktheidseisen voldoen en niet vallen onder de uitsluitingsgronden uit de leidraad selectieprocedure kavels bedrijventerrein Oevers E (PDF).

De inschrijvingen die het hoogst scoren komen het hoogst op de lijst. Bij een gelijke score geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Hierbij is het moment van inschrijving, waarbij alle stukken volledig zijn ingediend, bepalend voor het vaststellen van de definitieve volgorde.

Bedrijven kunnen slechts in 1 categorie vallen. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de categorie en het aanleveren van de onderbouwing hiervoor. Daarnaast zijn er aanvullende criteria voor werkgelegenheid met puntentelling. Samen vormen deze de totale score.

gunnngscriteria categorie
Categorie Punten Aan te leveren informatie bij de aanvraag

A. Bedrijven die gevestigd zijn in Meppel en op de huidige locatie geen mogelijkheden hebben om binnen 3 jaar te kunnen uitbreiden en daar een kavel voor nodig hebben

5 Schriftelijke verklaring dat het bedrijf binnen 3 jaar wil uitbreiden en daar op de huidige locatie geen mogelijkheden voor heeft.

B. Bedrijven binnen de gemeente die willen verplaatsen naar Oevers E en daarmee op de huidige locatie een ruimtelijk knelpunt oplossen en/of kansen bieden voor een gewenste ontwikkeling

4

Een actueel en nog geldig afschrift van een genomen (principe)besluit door college van B&W om medewerking te verlenen, dan wel formele correspondentie hierover. Of de formele correspondentie met gemeente en/of RUD  over het bekende milieuprobleem.

C. Bedrijven die zich willen vestigen op Oevers E en voor zichzelf een eigen bedrijfspand ontwikkelen.

3,5

Akkoordverklaring over beoogde aankoop voor eigen gebruik met een korte toelichting over de voorgenomen activiteiten en bebouwing (via webformulier, max. 300 woorden).

D. Investeerder/ontwikkelaar met deels vastgelegde eindgebruikers (aantoonbaar minimaal 50% gevuld van het te realiseren bedrijfspand) 1

Verklaring van de beoogde eindgebruikers met vermelding per eindgebruiker de beoogde oppervlakte (en percentage) van het bedrijfspand.

gunningscriteria werkgelegenheid
Aantal arbeidsplaatsen op locatie Punten
0 - 3 0,5
3 -5  1
5 - 8 1,5
8 - 10 2
10 - 12 2,5
12 - 15 3
meer dan 15 3,5