Verkoop bedrijfskavels Blankenstein 3e fase

De gemeente Meppel start 1 juni 2023 om 9 uur een openbare verkoopprocedure voor de laatste 4 beschikbare bedrijfskavels op bedrijventerrein Blankenstein in Meppel.

Inschrijven

De inschrijving start 1 juni 2023 om 9 uur en sluit op 30 juni 2023 om 23.59 uur. U kunt inschrijven via een digitaal formulier ( online vanaf 1 juni).

Let op: Hou de gevraagde bijlagen en een recent uittreksel KVK bij de hand voor invullen formulier.

Inschrijven>>

Informatie kavels en prijzen

De grondprijs voor de bedrijfskavels is vastgesteld op € 130,- per vierkante meter, exclusief BTW en kosten koper. De koper betaalt bij de notaris tijdens de levering van de grond. Over de grondprijs wordt 21% BTW geheven. Daarnaast betaalt de koper zogenaamde ‘kosten koper’, bijvoorbeeld het tarief van het Kadaster voor het splitsen van de percelen en landmeetkundige kosten.

kavelsoverzicht
Kavelnummer Oppervlakte in m2 Koopsom in euro

Kavel 8

3200 m²

€ 416.000,- excl. BTW en k.k.

Kavel 9

2805 m²

€ 364.650,- excl. BTW en k.k.

Kavel 10

2810 m²

€ 365.300,- excl. BTW en k.k.

Kavel 11

2317 m²

€ 301.210,- excl. BTW en k.k.

Selectieprocedure

We nodigen potentiële kopers via een selectieprocedure uit om zich in te schrijven. Het doel van de selectieprocedure is om tot een reserveringsovereenkomst en vervolgens een koopovereenkomst voor de bedrijfskavels te komen.

Hieronder leest u een samenvatting. De volledige informatie leest u in de leidraad selectieprocedure kavels bedrijventerrein Blankenstein (PDF)

Fases en data selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit 3 fases.

  1. Inschrijving: De inschrijving start op 1 juni 2023 om 09:00 uur en sluit op 30 juni 2023 om 23:59 uur.
  2. Selectie: De selectie doen we uiterlijk op 17 juli 2023 om 23:59 uur. Informeren van de inschrijvers gebeurt uiterlijk op 21 juli 2023 om 23:59 uur.
  3. Standstll: De standstill periode gaat in op de dag na bekendmaking van de selectiebeslissing per kavel aan de afgevallen en de geselecteerde gegadigde. Tot uiterlijk vrijdag 28 juli 2023 om 23:59 uur kan beroep ingesteld worden bij de voorzieningenrechter. .

Criteria

Om in aanmerking te komen voor één van de bedrijfskavels moet een bedrijf aan de geschktsheidseisen voldoen en niet vallen onder de uitsluitingsgronden uit de leidraad selectieprocedure kavels bedrijventerrein Blankenstein (PDF).

De inschrijvingen die het hoogst scoren komen het hoogst op de lijst. Bij een gelijke score geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Hierbij is het moment van inschrijving, waarbij alle stukken volledig zijn ingediend, bepalend voor het vaststellen van de definitieve volgorde.

Bedrijven kunnen slechts in 1 categorie vallen. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de categorie en het aanleveren van de onderbouwing hiervoor. Daarnaast zijn er aanvullende criteria voor werkgelegenheid met puntentelling. Samen vormen deze de totale score.

gunnngscriteria categorie
Categorie Punten Aan te leveren informatie bij de aanvraag

A. Bedrijven die gevestigd zijn in Meppel en op de huidige locatie geen mogelijkheden hebben om binnen 3 jaar te kunnen uitbreiden en daar een kavel voor nodig hebben

5 Schriftelijke verklaring dat het bedrijf binnen 3 jaar wil uitbreiden en daar op de huidige locatie geen mogelijkheden voor heeft.

B. Bedrijven binnen de gemeente die willen verplaatsen naar Blankenstein en daarmee op de huidige locatie een ruimtelijk knelpunt oplossen en/of kansen bieden voor een gewenste ontwikkeling

4

Een actueel en nog geldig afschrift van een genomen (principe)besluit door college van B&W om medewerking te verlenen, dan wel formele correspondentie hierover. Of de formele correspondentie met gemeente en/of RUD  over het bekende milieuprobleem.

C. Bedrijven die zich willen vestigen op Blankenstein en voor zichzelf een eigen bedrijfspand ontwikkelen.

3,5

Akkoordverklaring over beoogde aankoop voor eigen gebruik met een korte toelichting over de voorgenomen activiteiten en bebouwing (via webformulier, max. 300 woorden).

D. Investeerder/ontwikkelaar met deels vastgelegde eindgebruikers (aantoonbaar minimaal 50% gevuld van het te realiseren bedrijfspand) 1

Verklaring van de beoogde eindgebruikers met vermelding per eindgebruiker de beoogde oppervlakte (en percentage) van het bedrijfspand.

gunningscriteria werkgelegenheid
Aantal arbeidsplaatsen op locatie Punten
0 -5 0,5
5-10 1
10-15 1,5
15- 20 2
20- 25 2,5
25 - 30 3
meer dan 30 3,5