Kennisgeving voornemen tot verkoop van gronden Nieuwveense Landen: Boshoven

De gemeente Meppel is voornemens om percelen gronden te verkopen aan de leden (42) van vereniging ‘CPO Boshoven’ te Meppel ten behoeve van de bouw van 42 rijwoningen in Nieuwveense Landen.

Gegevens

Het betreft delen van de percelen kadastraal bekend gemeente Meppel, sectie I, nummer 24, 29, 618 en 620.

Type: Grondtransactie met één gegadigde

Wederpartij: 42 leden van vereniging ‘CPO Boshoven’

Omschrijving: Grondverkoop ten behoeve van de ontwikkeling van Nieuwveense Landen

Overweging

Gemeente Meppel heeft op 27 oktober 2022 een oproep geplaatst waarbij CPO-initiatieven zich tot 1 januari 2023 konden melden. Vereniging ‘CPO Boshoven’ heeft zich vervolgens gemeld en voldoet aan de gestelde eisen voor een CPO. In het afgelopen jaar is tot een haal- en betaalbaar plan gekomen. Er hebben zich tot 1 januari 2023 geen andere gegadigden gemeld voor de locatie waar vereniging ‘CPO Boshoven’ zich gaat huisvesten. Op 9 oktober 2023 is de gemeente Meppel met vereniging ‘CPO Boshoven’ een samenwerkingsovereenkomst (SOK) aangegaan. Vereniging ‘CPO Boshoven’ is derhalve de enige serieuze gegadigde.

Reactie op voornemen

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, omdat u van mening bent dat u ook serieuze gegadigde bent en in aanmerking dient te komen voor aankoop van de percelen, dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na datum van deze publicatie (dus uiterlijk op 11 december 2023) kenbaar te maken door middel van een schriftelijk en gemotiveerd bericht aan de gemeente Meppel. U kunt dat kenbaar maken per e-mail (postbus@meppel.nl) of per brief (Gemeente Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel), onder vermelding van ‘Reactie op voornemen gemeente Meppel tot verkoop van gronden Nieuwveense Landen: Boshoven’. Na afloop van voornoemde termijn ontvangt u schriftelijk bericht of de ontvangen reacties aanleiding geven om af te wijken van het voornemen en over het vervolgtraject.