Uitnodiging bijeenkomst Omgevingsvisie 29 september

We horen graag uw mening over verschillende thema's.

Er komt één Omgevingsvisie voor de hele gemeente Meppel. Hoe zien stad Meppel, de kernen en het buitengebied van Meppel er in de toekomst uit? Die vraag staat centraal in het opstellen van de Omgevingsvisie. Daarover gaan we op woensdagavond 29 september om 19.15 uur graag online met u over in gesprek. De omgevingsvisie van Meppel is een blik op de toekomst. Deze visie maken we omdat de Omgevingswet vanaf juli 2022 in gaat. Er is dan één wet voor onze leefomgeving. Of het nu om bouwen, wonen, milieu, ruimtelijke ordening, water of natuur gaat. De bijna 30 wetten die er nu zijn, zijn dan verleden tijd. In de omgevingsvisie staat het toekomstbeeld van Meppel. Het toekomstbeeld is de afgelopen jaren deels bepaald. Voor een aantal nieuwe thema’s moet we dit nog bepalen. Uw mening horen we graag!

Programma 

Het programma van de online bijeenkomst ziet er als volgt uit: 

19.05 – 19.15 uur Digitaal inloggen/inloop
19.15 – 19.30 uur Welkom en inleiding 
19.30 – 19.40 uur Het verhaal van Meppel 
19.40 – 19.45 uur Korte pauze en uiteen in groepen 
19.45 – 21.15 uur In gesprek over twee thema's naar keuze (in 2 gespreksrondes) 
21.15 – 21.20 uur Plenaire terugkoppeling  
21.20 – 21.25 uur Vervolgproces door projectleider 
21.25 – 21.30 uur Afronding en vragen

Thema’s 

Tijdens de bijeenkomst neemt u deel aan twee gespreksrondes over onderstaande thema’s. U kunt bij aanmelding uw top drie aangeven. We proberen iedereen in te delen bij de eerste en tweede keuze. We zijn benieuwd naar uw kijk op deze thema’s en maken graag gebruik van uw kennis. Welke kansen en uitdagingen ziet u rondom het thema? Wat betekenen deze voor uw eigen situatie en (gezonde) omgeving? Welke ideeën en wensen heeft u hier dan bij? Uw mening is erg belangrijk! Hieronder vindt u de 4 thema's:  

 1. Verstedelijking 
  Onze regio kent een forse woonopgave. Blijven we een klein stadje met een dorps karakter of worden we een grote stad in Drenthe? Hoe kunnen we de menselijke maat van Meppel en de kwaliteit van het buitengebied bewaren, terwijl we ook bijdragen aan de woonopgave en bijbehorende verstedelijking?  
 2. Verduurzaming 
  Ook in Meppel hebben we te maken met klimaatdoelen, om de opwarming van de aarde te beperken. We zijn bezig met de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Deze (ingewikkelde) opgaven hebben allemaal invloed op ons leven en landschap. Hoe geven we ruimte aan andere vormen van energie? En wat betekent deze nieuwe energie voor inwoners en ondernemers? 
 3. Toekomstbestendig buitengebied 
  Er komen veel ontwikkelingen af op ons buitengebied. Nieuwe woningen en bedrijven, recreatie, energiewekking vragen ruimte. Tegelijkertijd is er sprake van verduurzaming van de landbouw en moeten we ons aanpassen aan meer hitte, droogte en regelval. Hoe kunnen we de ruimte optimaal gebruiken, in samenhang met de kwaliteit en leefbaarheid van het buitengebied? 
 4. Bedrijvigheid 
  Technologie wordt steeds belangrijker en het winkellandschap verandert. Dit heeft gevolgen voor onze binnenstad én haar rol in de economie. Daarnaast neemt de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen rond Meppel toe. Hoe geven we invulling aan de groei, verandering en innovatie van bedrijvigheid, passend bij Meppel? 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een mail te sturen naar postbus@meppel.nl o.v.v.: uw naam, (eventueel) functie/organisatie, onderwerp: omgevingsvisie, uw drie voorkeursthema's. De bijeenkomst vindt online plaats via Zoom. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u van ons een bevestiging van deelname met meer informatie over de thema’s en de inloggegevens voor Zoom.

Kunt u er niet bij zijn? 

Dat is jammer! We geven u graag de mogelijkheid om op een andere manier reactie te geven op de vier thema’s. Daarom kunt u tussen 22 september en 29 september een reactieformulier invullen via onze website www.meppel.nl/omgevingswet of bij de receptie van het stadshuis. 

Vervolg

Na de online bijeenkomst op 29 september, vinden er in oktober 2021 gesprekken plaats met gemeenteraad en het college van B&W. De uitkomsten van alle gesprekken verwerken we uiteindelijk in een Visie op de fysieke leefomgeving. De eerste stap voor het maken van de Omgevingsvisie. De Visie op de fysieke leefomgeving wordt naar verwachting in december 2021 vastgesteld.

Meer informatie 

Meer informatie over de omgevingswet vindt u op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl