Uitkomsten burgerbelevingsonderzoek 2018: Meppelers positief over buurt en buren

1.250 inwoners van de gemeente Meppel deden dit voorjaar mee aan een onderzoek naar de leefbaarheid in hun buurt. Op de thema’s sociale samenhang, leefbaarheid en buurtparticipatie staat de gemeente er over het algemeen goed voor. Het gemeentebestuur bedankt alle mensen die mee hebben gedaan aan het onderzoek.

Wethouder Ten Hulscher: "Inwoners zijn positief over hun buurt en hun buren. Meppelers delen hun geluk letterlijk. Ze zijn over het algemeen tevreden over het onderhoud dat gepleegd wordt door de gemeente. Wel is men minder tevreden over het onderhoud van openbaar groen dan over het onderhoud van wegen, fietspaden en straatmeubilair. Het aandeel inwoners dat vrijwilligerswerk doet, is stabiel gebleven ten opzichte van 2016. Veel inwoners helpen elkaar met verschillende dingen. Ook schatten inwoners de bereidheid van hun buren om hen te helpen als het nodig is - afhankelijk van het onderwerp - vrij hoog in. Dat is echt Diep Geluk."

Thema's onderzoek

  • Inzet voor buurt & sociale samenhang

De mate waarin Meppelers zich inzetten voor de leefbaarheid en / of veiligheid is gelijk gebleven ten opzichte van 2016 - 33% in zowel 2018 als in 2016. De inzet voor het behoud van de sfeer en het onderlinge contact is gedaald ten opzichte van 2016. 33% geeft aan zich het afgelopen jaar te hebben ingezet voor de sfeer en het onderling contact in de buurt. Dit was 44% in 2016.

De bereidheid om een bijdrage te leveren aan de buurt verschilt sterk per onderwerp. Een groot deel van de mensen is wel bereid om bijvoorbeeld rommel op straat op te ruimen of doet dit nu al. Mensen zijn minder geneigd om anderen aan te spreken op ongepast gedrag. De bereidheid om bij te dragen aan het onderhoud van openbaar groen is van alle genoemde onderwerpen het laagst, net als in 2016.

De sociale samenhang score in Meppel is net zoals in 2016 een 6,3. Dit ligt in lijn met het Nederlands gemiddelde: 6,2.

  • Burenhulp

Op de vraag of zij hun buren wel eens helpen, geeft 65% van de deelnemers aan hun buren weleens te helpen, 34% geeft aan het niet te doen maar hier wel toe bereid te zijn mocht het gevraagd worden en 1% geeft aan het niet te doen en hiertoe ook niet bereid te zijn als het gevraagd zou worden. Deze scores komen in het geheel overeen met die uit 2016.

Veel buren helpen elkaar als het gaat om kleinigheden, zoals de planten water geven of post bewaren. In de gemeente Meppel doet zo’n 45% dit al voor hun buren. Met klusjes in of rond het huis of de tuin helpt 10% van de inwoners hun buren. Minder vaak komt het voor dat buren eten koken of brengen of helpen met administratie. Het aandeel buren dat elkaar helpt met ‘intensievere vormen’ van hulp - zorg, zoals medicijnen toedienen, persoonlijke verzorging of het huis helpen schoonmaken, is zeer klein.

  • Eenzaamheid

Eenzaamheid onder inwoners van Meppel is in het geheel iets toegenomen ten opzichte van 2016, conform de landelijke trend. Zo’n 57% van de inwoners is niet eenzaam. Het percentage inwoners dat matig, sterk of zeer sterk eenzaam is, is bij elkaar 43%.

  • Duurzaamheid

Voor het eerst is de inwoners hiernaar gevraagd. In totaal geeft 86% aan dat zij zo weinig mogelijk energie verbruiken in huis. 36% is bekend met initiatieven die georganiseerd worden rondom duurzame energie. Opvallend is dat in de wijk Berggierslanden bijna alle inwoners aangeven bekend te zijn met dergelijke initiatieven: 87%.

  • Vuilophaal en zwerfvuil

Inwoners uit de wijk Berggierslanden geven aan het meest tevreden te zijn over straatreiniging - 80%, waarbij bewoners van de wijk Ezinge - 58% - en Watertoren / Haveltermade - 57% - relatief het minst tevreden hierover zijn.

Van de deelnemers aan het onderzoek zegt 34% gebruik te maken van de afvalapp die de gemeente Meppel aan zijn inwoners aanbiedt. In Berggierslanden maakt men hier het meest gebruik van: 53%.

  • Verenigingsleven & vrijwilligerswerk

45% van de deelnemers geeft aan regelmatig actief te zijn in het verenigingsleven. Dit aandeel was in 2016 42%.

Ongeveer een op de vijf inwoners geeft aan 'incidenteel' vrijwilligerswerk te doen - 20% in 2018 en 21% in 2016. 31% van de inwoners geeft aan soms tot en met vaak vrijwilligerswerk te doen, tegen 29% in 2016.

  • Mantelzorg

In Meppel geeft 20% van de respondenten aan mantelzorg te verlenen. In 2016 was dit aandeel even hoog. De meeste mantelzorgers in Meppel verlenen deze zorg aan hun (schoon)ouders - 41% in 2018 en 42% in 2016, of aan hun echtgenoot / -genote of partner - 25% in 2018 en 28% in 2016.

Meer informatie

Download het rapport Burgerbelevingsonderzoek 2018 (PDF)