Terugblik raadsvergadering 29 oktober

De raadsvergadering van 29 oktober heeft digitaal plaatsgevonden. De burgemeester en de griffier waren in de raadzaal aanwezig en de raadsleden vergaderden vanuit huis mee. Tijdens deze digitale raadsvergaderingen is er veel gedebatteerd en zijn er veel besluiten genomen.

Vragenhalfuur

Zoals tijdens iedere raadsvergadering kunnen raadsleden mondelinge vragen stellen aan het college. Tijdens deze vergadering hebben de fracties van D66 en CU hiervan gebruik gemaakt. Zij hebben vragen gesteld over de Wet openbaarheid van bestuur-verzoeken, Joods bezit ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en de stadsbus.

Spelregels fysiek vergaderen gemeenteraad in coronatijd

Vanaf april tot aan het zomerreces heeft de raad digitaal vergaderd vanwege COVID-19. Tijdens de zomervakantie is de raadzaal coronaproof ingericht om weer fysiek in de raadzaal te kunnen vergaderen. Omdat niet helemaal op de gebruikelijk manier vergaderd kan worden, is er een toevoeging - addendum - opgesteld over de spelregels van het vergaderen van de raad ten tijde van corona. Deze spelregels heeft de raad unaniem vastgesteld.

Wijzigingsverordening sociaal domein

In de verordening sociaal domein zijn regels opgenomen over de voorzieningen met betrekking tot het sociaal domein. Deze verordening is vanwege nieuw beleid en wetgeving gewijzigd. Verordeningen dienen altijd door de raad te worden vastgesteld. De raad heeft unaniem ingestemd met deze wijzigingsverordening. Op een later moment zal de raad met elkaar spreken over het beschut werk, een onderdeel tijdens het debat op initiatief van de PvdA, over deze verordening.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Reestmond

Reestmond is de sociale werkvoorziening namens de gemeenten Meppel, Westerveld en Staphorst. De gemeenten zijn samen verantwoordelijk en dit hebben ze vastgelegd in een regeling - GR. Deze regeling moest aangepast worden voor wat betreft de verdeling van de financiën. De raad heeft unaniem ingestemd met deze wijziging.

Tevens heeft de raad bij dit onderwerp een motie aangenomen die door SP, VVD en CU is ingediend, waarin de raad heeft uitgesproken dat de verdeling van kosten eerlijker moet worden georganiseerd, zoals is voorgesteld in de gewijzigde GR Reestmond. Een verdeling op basis van vaste dienstverbanden - uitgedrukt in standaard eenheden -SE’s - is daarvoor een passende oplossing.

De raad heeft uitgesproken dat het zeggenschap binnen Reestmond in evenwicht moet worden gebracht met het aantal vaste contracten - uitgedrukt in SE’s - dat de deelnemende gemeenten bij Reestmond hebben.

Dit wordt door middel van een brief naar het algemeen bestuur van Reestmond gestuurd en het college van burgemeester & wethouders is verzocht om de raad actief te informeren over de ontwikkelingen bij Reestmond.

Stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteit watertoren

De watertoren aan de Steenwijkerstraatweg 81 te Meppel is in eigendom van de
Stichting Watertoren Meppel. De gemeente en Woonconcept zijn voor de helft eigenaar. De watertoren is een provinciaal monument en gelegen op een bijzondere en zichtbare plek in Meppel.

Het college van burgemeester & wethouders heeft de notitie Watertoren Meppel, mogelijkheden en kansen voor de herontwikkeling, stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteit opgesteld met aan de ene kant de ruimtelijke mogelijkheden en kansen die zich voordoen bij de herbestemming van de watertoren.

Aan de andere kant is het een toetsingskader voor een bouwplan en voor de Welstandscommissie. Met een amendement van SteM en de CU is het voorstel aangepast waarmee onder andere de bebouwing bestaande uit een maximum van 1000 m2 bruto vloeroppervlakte verdeeld wordt over meerdere verdiepingen.

De raad heeft met uitzondering van de fractie van de VVD ingestemd met het amendement. Het raadsvoorstel is door de hele raad aangenomen.

Startnotitie warmtetransitievisie

In 2016 ondertekende Nederland het Klimaatakkoord van Parijs. In het klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten vóór 2022 een warmtetransitievisie opstellen om aan te geven hoe tot die aardgasvrije gebouwde omgeving wordt gekomen.

Om dat te realiseren heeft het college van burgemeester & wethouders een startnotitie opgesteld. Hiermee heeft de raad aan de voorkant kaders meegegeven over de inhoud en het proces, zoals bijvoorbeeld het landelijk klimaatakkoord, de regionale energiestrategie -RES - en de routekaart energietransitie inhoudelijk het uitgangspunt zijn. De raad heeft unaniem ingestemd met dit voorstel.

Bestemmingsplan Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28

Op 10 april 2019 hebben de eigenaren van de Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28 te Nijeveen voor hun percelen een verzoek tot herziening bestemmingsplan gedaan. Met het nieuwe bestemmingsplan Meppel Buitengebied, herziening Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28 worden twee samenhangende ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Aan de Nijeveense Bovenboer 28 wordt de aanduiding 'intensieve veehouderij' weggenomen. De voormalige agrarische bebouwing wordt gesloopt.

Ter compensatie worden op het perceel twee nieuw te bouwen woningen mogelijk gemaakt en 3 woningen in het pand van de voormalige bedrijfswoning. Aan de Kolderveen 102 wordt de aanduiding 'intensieve veehouderij' aan de agrarische bestemming toegevoegd. Op die manier kan het agrarisch bedrijf veranderen naar een intensieve veehouderij.

De raad heeft ingestemd met dit bestemmingsplan, waarbij de fracties van de PvdA, GL, D66 en twee leden van SteM - Bakkenes en Visscher - tegen hebben gestemd.

Hamerstukken

Er staan veelal hamerstukken op de agenda van de raad waarover geen debat meer wordt gevoerd, maar waarover door middel van een hamerslag toch een besluit genomen moet worden.

Tijdens deze raadsvergadering zijn de volgende hamerbesluiten genomen:

  • Aanwijzingen accountantscontrole 2020
  • Reestmond: jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021
  • Benoeming lid raad van toezicht Stichting Promes
  • Bestemmingsplan Buitengebied, herziening De Wetering 3
  • Toegangsbesluit coördinatieregeling Ds. Van Halsemastraat 14 te Nijeveen.

Volgende vergadering

De volgende raadsvergadering is op 12 november. Dan zal het debat gevoerd worden en een besluit genomen worden over de Begroting 2021. Deze vergadering is vanaf 19.30 uur via gemeenteraadmeppel.nl live te volgen.

Informatie

Meer weten over hoe de raad werkt of over de genomen besluiten van de raad van 29 oktober, kijk dan op gemeenteraadmeppel.nl of neem contact op met de griffie via griffie@meppel.nl