Terugblik raadsvergadering 28 mei

Op donderdag 28 mei heeft de gemeenteraad digitaal vergaderd en besluiten genomen. Er stonden 6 bespreekpunten op de agenda waarover de raad met elkaar het debat heeft gevoerd.

Vaststelling herijking subsidies

In de Perspectiefnota is besloten dat de subsidies voor 2021 herijkt moeten worden met een kwalitatieve beoordeling. Hiervoor heeft het college een voorstel gedaan aan de raad met betrekking tot het herijkingsinstrument en om in 2021 vast te stellen of de betreffende subsidie doorgezet, aangepast of gestopt moet worden. De raad heeft door middel van een amendement van het CDA en SteM besloten om dat in 2022 vast te stellen. De raad heeft ingestemd met het herijkingstrument instrument. De fracties van SteM, VVD, CDA hebben voor gestemd, de fracties van de ChristenUnie, SP, PvdA, D66, GL en SP hebben tegen gestemd.

Visie op de voorzieningen in Nieuwveense Landen

Met dit voorstel is aangegeven wat de visie is op de functies en voorzieningen in de wijk van Nieuwveense Landen. De wijk Nieuwveense Landen is nog  niet helemaal gereed, maar als deze gereed is, staan er bijna 2000 woningen. Er komen naar verwachting zo ongeveer 4500 mensen in deze wijk te wonen. Daarom is er een visie opgesteld hoe deze voorzieningen en functies een plek te geven in deze wijk. De raad heeft met deze visie ingestemd. De fracties van SteM, VVD, CDA, SP, PvdA, D66 en GL hebben voorgestemd. De fractie van de ChristenUnie heeft tegen gestemd.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Samen met de schoolbesturen is dit plan opgesteld. Hiermee zijn de ambities voor de vorming, scholing en de bijpassende huisvesting die hiervoor nodig is, vastgesteld. In dit plan is voor alle scholen binnen de gemeente het toekomstsperspectief onderzocht. De fractie van de PvdA heeft een amendement ingediend  met betrekking tot de binnensportvoorziening in Nieuwveense Landen. Dit voorstel is verworpen door de raad. De gemeenteraad heeft ingestemd met het IHP, de fractie van D66 heeft tegen gestemd.

Circulaire havenontwikkeling

Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met het voorstel om het havengebied van Meppel circulair te ontwikkelen. De haven is een belangrijke stapelplaats voor zowel grondstoffen, halffabricaten, eindproducten alsmede afvalstoffen. Door de haven als een grondstoffenhub in te richten, kunnen zij die schakelfunctie krijgen en wordt de haven een plaats waar slimme combinaties worden gemaakt. De fractie van GL heeft een amendement ingediend om de havens wel circulair te ontwikkelen, maar met uitzondering van Oevers S. Dit voorstel is verworpen door de raad. De fractie van de CU heeft ook een amendement ingediend met betrekking tot duurzame opwekking en duurzame scheepvaart. Dit amendement is ook verworpen. Het voorstel van het college is aangenomen door de raad, de fractie van GL heeft tegengestemd. Ten slotte hebben de fracties van de VVD, SteM en D66 een motie ingediend waarin het college is opgeroepen om een nota op te stellen met mogelijke scenario’s voor de ontwikkeling van Oevers S. Deze motie is aangenomen door de raad.  

Concept-RES Drenthe

In het klimaatakkoord is afgesproken dat iedere regio een eigen plan opstelt met daarin opgenomen welk aandeel aan duurzame energieopwekking zij voor hun rekening nemen. De fractie van GL heeft een amendement ingediend waarin het bod van Meppel verdubbeld zou moeten worden. Dit amendement is verworpen door de raad. De gemeenteraad heeft met uitzondering van de fractie van GL ingestemd met het concept-bod RES. Ten slotte heeft de gemeenteraad ingestemd, met uitzondering van de fractie van het CDA,  met de motie “financiële redelijkheid en billijkheid” van de SP.

Aanvalsplan beheersing eikenprocessierups

De eikenprocessierups is sinds 2009 in Meppel aanwezig. In 2019 had ook Meppel te  maken met de landelijke explosie hiervan. In juni vorig heeft de fractie van SteM hierover een motie ingediend om de eikenprocessierups te bestrijden. Met dit aanvalsplan wordt de eikenprocessierups bestreden. De fractie van GL heeft bij dit agendapunt een amendement ingediend, om geen Xentari te gebruiken in Meppel. Dit amendement werd gesteund door GL, D66, PvdA en de ChristenUnie.  De gemeenteraad heeft met 17 stemmen voor (SteM, VVD, CDA, SP) en 6 stemmen tegen (CU, PvdA, D66, GL) ingestemd met dit aanvalsplan.