Terugblik raadsvergadering 28 januari 2021

De gemeenteraad heeft over 2 voorstellen het debat met elkaar gevoerd. Vooraf hebben de fracties van SteM en het CDA mondelinge vragen gesteld over het integraal veiligheidsplan en de herijking van de subsidies. Vervolgens deelde de burgemeester de actuele stand van zaken rondom Corona.

Bestemmingsplan Zuideinde 76

Dit bestemminsplan maakt herontwikkeling mogelijk van de leegstaande gebouwen aan het Zuideinde 76 en Prinses Marijkestraat 2 ( de voormalige HBS en Zuiderschool) naar woningbouw.
Het debat is met name gevoerd over het parkeren. Om die reden zijn er een aantal amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend door fracties. De fracties van CU en GL hebben een amendement ingediend om 6 parkeerplaatsen te schrappen. Het amendement is verworpen.  De fractie van SteM heeft ook een amendement ingediend waarbij het college de opdracht krijgt om in overleg met de ontwikkelaar de te parkeren auto’s aan de voorzijde van de voormalig oude HBS zoveel als mogelijk aan het zicht te onttrekken. Het amendement is aangenomen. Tot slot is er een motie ingediend van het CDA, VVD, SteM en de ChristenUnie waarmee het college wordt opgeroepen om voor het zomerreces van 2021 met een visie te komen op parkeren in het gebied rondom schouwburg Ogterop, in afstemming met alle belanghebbenden. De motie is unaniem aangenomen door de raad.
Het bestemminsplan is vastgesteld, waarbij de fractie van Groenlinks tegen het bestemmingsplan heeft gestemd.

Bestemmingsplan Industrieweg 2

De raad heeft hierover in 2018 en 2019 een voorbereidingsbesluit genomen en nu is er een bestemmingsplan opgesteld. Het doel hiervan is het verminderen van de mogelijke milieubelasting op aangrenzende woongebieden van de (binnen)stad en het stimuleren van eventuele (recreatieve) ontwikkelingen op het zogenoemde Zwikkerterrein. Door de fractie van GroenLinks is een motie ingediend waarbij het college opgeroepen wordt om voorafgaand aan besluitvorming over een wijzigingsplan de raad te consulteren. In het bijzonder over de leefbaarheid en de handhaafbaarheid van recreatie, leisure en horeca op de Zwikkerlocatie. Het bestemminsplan is unaniem vastgesteld door de gemeenteraad

Motie Individuele studietoeslag studenten participatiewet

Door de fractie van de ChristenUnie is een motie ingediend over de individuele studietoeslag voor studenten die vallen onder de participatiewet. Er is landelijk door het ministerie van VWS een evaluatie uitgevoerd naar de individuele studietoeslag. Naar aanleiding van deze evaluatie komt er een herziening van de Participatiewet waardoor de hoogte van de studietoeslag niet afhankelijk is van de gemeente waar je woont. De oproep van de staatssecretaris aan de gemeenten is om vooruitlopend op deze wetswijziging deze wijziging al toe te passen. Met deze motie wil de fractie van de ChristenUnie het college oproepen om te onderzoek of de Verordening Sociaal Domein op het onderdeel individuele studietoeslag met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 aangepast kan worden, en dit voorstel voor te leggen aan de raad ter vaststelling in april 2021. Omdat de wethouder heeft toegezegd om de individuele studietoeslag met terugwerkende kracht aan te passen conform het voorstel, is de motie ingetrokken.

Motie Mede-indien van de motie Gemeenten-in-nood-fonds

De fracties van SteM en de PvdA hebben een motie ingediend om samen met andere gemeenten tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een motie in te dienen om van het kabinet een extra bedrag te ontvangen in het Gemeentefonds. Gemeenten hebben te kampen met financiële problemen en tekorten en in september 2020 heeft de raad van Meppel zich aangesloten bij de Actie Raden in Verzet vanwege de nijpende financiele situatie van gemeenten. De gemeenteraad heeft zich unaniem geschaard achter deze motie. 

Hamerstukken

De raad heeft per hamerslag ingestemd met de volgende voorstellen:

  • Investeringskrediet afzetcontainer
  • (Her) benoemen leden welstandscommissie 2021
  • Budgetoverheveling 2020-2021
  • Managementletter Gemeente Meppel 2020 (Interimcontrole)
  • Rechtmatigheidsverantwoording 2021

Informatie

De volgende raadsvergadering is op 18 februari. Deze vergadering is vanaf 19:30 via www.gemeenteraadmeppel.nl live te volgen. Meer weten over hoe de raad werkt of over de genomen besluiten van de raad tijdens 28 januari, kijk dan op de website of neem contact op met de griffie via griffie@meppel.nl