Terugblik raadsvergadering 25 maart 2021

Op donderdag 25 maart was de maandelijkse raadsvergadering. Tijdens deze digitale vergadering zijn diverse onderwerpen en besluiten de revue gepasseerd. De raadsvergadering is gestart met een korte update over de corona-ontwikkelingen door de burgemeester. Wethouder TenHulscher informeerde de raad over de taskforce Corona.

Benoeming duo-raadsleden

Tijdens de raadsvergadering zijn vier nieuwe duo-raadsleden benoemd: Colida Heijink en Richard Raven vanuit de fractie CDA en Martijn Wieringa en Robbert van Leeuwen, beiden namens SteM.

Duo-raadsleden zijn wel lid van de raadscommissie maar zitten niet in de gemeenteraad. Zij zijn vaak gespe­cialiseerd in een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld financiën of zorg.

C. Heijink aangepast

Colida Heijink (CDA)

R. Raven aangepast

Richard Raven (CDA)

R. van Leeuwen aangepast

Robbert van Leeuwen (SteM)

M. Wieringa aangepast

Martijn Wieringa (SteM)

   

Beheerplan sportaccommodaties en het vervolg

Het  college heeft een brede  inventarisatie uitgevoerd om inzicht te krijgen in de situatie van de sportaccommodaties. De uitkomsten van de inventarisatie zijn vastgelegd in het beheerplan sportaccommodaties. Een aantal zaken moesten nader onderzocht worden. De raad heeft unaniem ingestemd met dit voorstel.

Amendement VVD

De fractie van de VVD heeft een amendement ingediend om met het beleidskader sportaccommodaties aan te sluiten bij de maatschappelijke doelen van sport en geen nader onderzoek te doen. Na het debat en een toezegging van de wethouder is het amendement ingetrokken.

Motie CDA

De fractie van het CDA riep het college op bij het ontwikkelen van het beleidskader ook de verschillen in (financiële) ondersteuning te harmoniseren. Dit voorstel is aangenomen, waarbij de fracties van de VVD, D66 en GL tegen hebben gestemd.

MKBA gracht Prinsenplein  

De raad heeft unaniem ingestemd met het college-voorstel om niet over te gaan tot het opengraven van de gracht op basis van het onderzoek. Het college wil echter wel de positieve effecten uit de MKBA meenemen in het herinrichtingsplan voor het Prinsenplein.

Motie SteM

De fractie van SteM stelde een alternatief grachtenplan in de vorm van een grachtenwandelroute voor. Naar aanleiding van het debat in de raad en een toezegging van het college heeft de fractie van SteM de motie ingetrokken, dat betekent dat de motie niet in stemming is gebracht.

Motie ChristenUnie

Voorstel fractie was om bij de herinrichting van het Prinsenplein de kenmerken van een groene gracht te betrekken en zoveel mogelijk aan te sluiten bij het oorspronkelijke tracé van de gracht. Deze motie is verworpen door de raad, met 11 stemmen voor (CU, SteM, SP, GL) en 12 stemmen tegen (VVD, CDA, PvdA en D66).

Beleidsvisie sociaal domein en mobiliteit

Aanleiding voor deze beleidsvisie sociaal domein en mobiliteit is het raadsbesluit in juni 2019 om te stoppen met de Stadsbus en met een andere/alternatieve invulling te komen. Om dat te realiseren is het noodzakelijk om het vervoersbeleid in Meppel als het gaat om de Wmo- en leerlingen en stadsbus te heroverwegen,

Met de voorgestelde beleidsvisie sociaal domein en mobiliteit wordt beoogd om het volgende te realiseren:

  • Een alternatief voor de dienst van de stadsbus, met als doel de bezuinigingstaakstelling te realiseren. De functie van de stadsbus is onderdeel van een integraal mobiliteitsplan;
  • Het gebruik van voorliggende voorzieningen en lokale initiatieven;
  • Sociale inclusie en eigen kracht.

De raad heeft unaniem ingestemd met dit voorstel.

Volgende vergaderingen

De volgende raadsvergadering is op 29 april. Voorafgaand is er een commissievergadering waarin de voorstellen voorbesproken worden door de
(duo-)raadsleden, deze vergadering is op 22 april.

Onderwerpen die op de agenda staan zijn:

  • Rapport van de rekenkamercommissie over het subsidiebeleid van de gemeente Meppel
  • Het Grondstoffenbeleidsplan
  • Bestemmingsplan Zuideinde 31 en Catharinastraat 28 (hamerstuk)

Beide vergaderingen starten om 19:30 en zijn via www.gemeenteraadmeppel.nl live te volgen. Meer weten over hoe de raad werkt of over de genomen besluiten, kijk dan op de website of neem contact op met de griffie via griffie@meppel.nl