Terugblik raadsvergadering 23 april

Vanwege de Corona-crisis heeft de gemeenteraad op donderdag 23 april digitaal haar raadsvergadering gehad. Tijdens deze raadsvergadering zijn er ook besluiten genomen. Op basis van de spoedwet Digitale besluitvorming is dat tijdelijk mogelijk.

Zoals tijdens iedere raadsvergadering is het mogelijk dat raadsleden mondelinge vragen kunnen stellen aan het college tijdens het zogenaamde vragen-halfuur. De fractie van SteM heeft hiervan gebruik gemaakt door vragen te stellen over de afvalinzameling en afvalbrengstation tijdens de Corona-crisis. 

Stedenbouwkundige visie Mulo locatie Burgemeester Knopperslaan

Met deze visie zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden opgenomen voor de verdere uitwerking en realisatie voor het bestemmingsplan op deze locatie om sociale woningen te bouwen. Vanwege de wachttijden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoningzijn er met woningcorporaties Woonconcept en Actium prestatieafspraken gemaakt om versneld sociale woningbouw te realiseren. Hiervoor is de Mulo-locatie aangewezen als de locatie die door Actium zal worden ontwikkeld met sociale huurappartementen.
De gemeenteraad heeft ingestemd met dit voorstel, met 7 stemmen tegen en 16 stemmen voor.

Aanpassing Planning & Control cyclus 2020

Vanwege het Corona-virus heeft het college aan de gemeenteraad voorgesteld om dit jaar geen Perspectiefnota aan te bieden. Met de Perspectiefnota wordt inhoudelijk en financieel de plannen benoemd die in de begroting opgenomen zullen worden. Omdat onduidelijk is wat de effecten van de Corona-crisis voor de gemeentelijk financiën. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met dit voorstel.

Verlenging ontheffing van het vereiste van ingezetenschap wethouder Van der Haar

Omdat wethouder Van der Haar niet binnen de gemeente Meppel woonachtig is, moet de gemeenteraad ieder jaar hiervoor toestemming te geven door middel van de verlenging van de ontheffing van het ingezetenschap. De gemeenteraad heeft met uitzondering van de fractie van SP, voor dit voorstel gestemd.

Hamerstukken

In de raadsvergadering worden er ook besluiten genomen zonder dat er debat hierover plaatsvindt tijdens de raadsvergadering. Tijdens deze raadsvergadering zijn de volgende besluiten op deze wijze genomen:

  • Verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van een stal en melksilo buiten het bouwvlak op het perceel Matenweg 7 te Nijeveen;
  • Om geen zienswijze in te dienen op het voorgenomen lidmaatschap werkgeversvereniging van de GGD Drenthe, GKB Drenthe en het Recreatieschap Drenthe;
  • De Regeling voor de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) is gewijzigd, zodat voldaan kon worden aan de voorwaarden van de BNG;
  • Herbenoeming van dhr Mastwijk als lid van de rekenkamercommissie Meppel.

U kunt de vergadering terugkijken op www.gemeenteraadmeppel.nl, daar staan ook de achterliggende stukken van de besluiten die genomen zijn.
Voor meer informatie en of vragen kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@meppel.nl