Terugblik raadsvergadering 18 juni

Op donderdag 18 juni heeft de gemeenteraad weer digitaal vergaderd en besluiten genomen.

Afscheid Roelof Pieter Koningrpk

Voor de raad in debat ging, werd afscheid genomen van inmiddels oud-wethouder Koning. Hij werd door de burgemeester, de fractievoorzitter van de VVD, de heer Perquin, en de vicevoorzitter van de raad, de heer Stam toegesproken. De burgemeester reikte namens het college van burgemeester & wethouders de heer Koning de erepenning uit vanwege zijn bijdrage aan de Meppeler samenleving en politiek.

Vragenhalfuur

Raadsleden hebben iedere raadsvergadering de mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen aan burgemeester & wethouders. De fractie van Sterk Meppel heeft vragen gesteld over 5G-netwerken en vluchtelingenkinderen.

Toekomst Schouwburg Ogterop

De raad heeft burgemeester & wethouders opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor financiering van renovatie van de schouwburg. Ook heeft de raad met een amendement van CDA, VVD, CU, PvdA, D66 en GroenLinks uitgesproken zich in te willen spannen om de schouwburgfunctie te behouden.

Bestemmingsplan Noordpoort

Het bestemmingsplan vormt de planologisch-juridische regeling voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Noordpoort naar een gemengd gebied. De raad heeft unaniem ingestemd.

Aanleg hoofdinfrastructuur Nieuwveense Landen

Op 28 maart 2019 heeft de raad ingestemd met de aanleg van fietstunnel onder de N375 ter plaatse van de rotonde watertoren. Op basis van een variantenstudie, vervalt de Nieuwe Nijeveenseweg voor autoverkeer waardoor de fietstunnel ter plaatse van de huidige rotonde kan worden aangelegd.

De nieuwe rotonde wordt in oostelijke richting opgeschoven en circa 1 meter verhoogd aangelegd, zodat de fietstunnel met comfortabele hellingbanen in de bestaande omgeving kan worden ingepast. De aanleg van de fietstunnel, en een nieuwe rotonde bij de watertoren, wordt volledig door en voor rekening van de provincie Drenthe uitgevoerd.

De provincie heeft hieraan de voorwaarde verbonden dat de gemeente Meppel een 'minimale ontsluitingsvariant' voor Nieuwveense Landen realiseert door aanleg van beide wijkontsluitingswegen in westelijke en oostelijke richting.

Hierdoor kan de Nieuwe Nijeveenseweg, zoals gepland, toch eerder worden afgesloten voor autoverkeer zodat de toenemende verkeersdruk op de rotonde watertoren wordt opgelost en de doorstroming van de N375 wordt verbeterd.

Bovendien kunnen beide ontsluitingswegen, tijdens de aanleg van de fietstunnel en de nieuwe rotonde watertoren, dienen als omleidingsroute voor het verkeer op de N375.

Met een amendement van Sterk Meppel, CDA en D66 heeft de raad unaniem besloten de Bremenbergweg vanaf het Leer Werk Centrum tot de rotonde N375 - Handelsweg op te waarderen. Met een motie van Sterk Meppel, CDA en D66 worden burgemeester & wethouders opgeroepen onderzoek te doen naar de ontsluiting van het loonbedrijf en de watertoren.

Voorkeursvariant stationsgebied

De raad is gevraagd in te stemmen met een voorkeursvariant voor de visie op de ontwikkeling van het stationsgebied. Hierbij gaat het om deelgebieden van de stationsomgeving, de koelhuislocatie en fietsverbinding, Bekinkbaan - Kraton, spoorkavels en de hoofdstructuur.

Doel is een aantrekkelijk en levendig stationsgebied, een welkome entree voor bezoekers en ruimte voor economische ontwikkeling. Een amendement van SP en PvdA - Bekinkbaan en Kraton met realistische ambitie - om deze vooralsnog niet mee te nemen, is verworpen door de raad.

Het amendement Fietsverbindingen van Sterk Meppel en ChristenUnie om de optie van een fietstunnel op mogelijkheden en kosten te onderzoeken, is aangenomen. De fracties van CDA en VVD hebben tegen gestemd.

Tot slot hebben ChristenUnie en Sterk Meppel een motie ingediend om bij de gebiedsvisie stationsgebied kwaliteit en erfgoed te benoemen en richting te geven. Deze motie is unaniem aangenomen.

Beleidsplan gladheidsbestrijding

Met een hamerslag heeft de raad ingestemd met het gladheidsbestrijdingplan. Hierin staan maatregelen voor bestrijding van gladheid door sneeuw of ijzel.

Via gemeenteraadmeppel.nl vindt u agenda's en stukken en kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen.