Terugblik raadsvergadering 18 februari 2021

Op donderdag 18 februari was er weer de maandelijkse raadsvergadering. Tijdens deze vergadering zijn diverse onderwerpen en besluiten de revue gepasseerd.

Bij aanvang van de raadsvergadering stond de burgemeester stil bij het overlijden van oud-wethouder Ton Dohle. Daarna heeft de voorzitter van de rekenkamercommissie, het onderzoeksrapport  naar subsidies in Meppel toegelicht en digitaal overhandigd aan de burgemeester. De raad zal hierover op een later moment het debat voeren en een besluit nemen. Zoals bij iedere raadsvergadering gaf de burgemeester een update over de laatste corona-ontwikkelingen. Het besluit van de noodverordening is door de gemeenteraad bekrachtigd.

Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan 2021-2024

De raad heeft lang het debat gevoerd over het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan. In 2017 is er een Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld door de raad. Op basis daarvan is er door het college een uitvoeringsplan voor de periode 2019-2022 opgesteld. Het college heeft aangegeven om na twee jaar met een geactualiseerd projectenoverzicht te komen. Resultaat is het Uitvoeringsprogramma 2021-2024.
Dit uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de concrete projecten en maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer en de daarbij behorende budgetten. Dat is  ook de kern van het besluit dat de raad heeft genomen. Bij dit besluit hebben een aantal fracties ook moties en een amendement ingediend:
- Geen rotonde Setheweg-Handelsweg-Edison
De gemeenteraad heeft ingestemd met dit amendement, ingediend door de ChristenUnie, SteM en het CDA. De fracties van de VVD en D66  hebben tegen deze motie gestemd.
Achtereenvolgens heeft de raad gestemd over een aantal moties:
- Inzicht verkeersstromen Handelsweg
Met deze motie (CU, SteM) heeft de raad – met uitzondering van de VVD, ingestemd met een onderzoek naar de verkeersstromen op deze verkeerslocatie.
- Onderzoek mogelijkheden voorrang fietsers op rotondes
De fracties van GL en D66 hebben hiermee gepleit voor een onderzoek naar de (on)mogelijkheden hiervan binnen de gemeente Meppel. Deze motie is verworpen, waarbij de fracties van het CDA, ChristenUnie, PvdA, D66, GL voor het voorstel hebben gestemd, en de fracties van SteM, VVD en de SP tegen.
- Stimuleren van het gebruik van de fiets
D66 wil met deze motie het gebruik van de fiets stimuleren., Door inzichtelijk te maken wat de wensen en eventuele problemen zijn voor het gebruik van de fiets, in overleg met wijk- en buurtplatforms. En door een onderzoek te starten naar de mogelijkheid van een bewaakte fietsenstalling in de nabijheid van het centrum van Meppel. Deze motie is verworpen, waarbij de fracties van D66, PvdA en GL voor hebben gestemd, en de fracties van SteM, VVD, CDA, ChristenUnie en de SP tegen hebben gestemd.

Compensatiemiddels corona 2020 en 2021

Het college heeft besloten een compensatiepakket in het leven te roepen voor maatschappelijke instellingen die in moeilijkheden komen door de coronacrisis. De compensatie is bedoeld voor instellingen en organisaties, met een niet-commerciële insteek, die zonder compensatie niet overleven en maatschappelijk van belang zijn. Het compensatiepakket omvat €936.000. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met dit voorstel.

Subsidie opstart stichting Stadswerkplaats Meppel

De Stichting Stadswerkplaats Meppel heeft een subsidieverzoek ingediend bij het college. De Stadswerkplaats biedt de mogelijkheid om nieuwe samenwerkingsverbanden met inwoners, bedrijven en onderwijs in Meppel en de regio te organiseren waarbij de focus ligt op de maakindustrie en start-ups. In verband met de hoogte van de subsidie (> € 10.000,00) wordt de raad gevraagd kennis te nemen van deze subsidie-aanvraag en geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Heeft de raad wel wensen en bedenkingen kan zij dat meegeven door een amendement. De fracties van de PvdA en D66 willen dit wel. Zij vinden dat de Stichting Stadswerkplaats een bedrijfsplan moet aanbieden voordat de subsidie met randvoorwaarden wordt verstrekt.
Het amendement is verworpen, waarbij de fracties van de PvdA, D66, GL voor hebben gestemd en de fracties van SteM, VVD, CDA, CU en SP tegen hebben gestemd. Voor raadsvoorstel hebben alle fracties voor gestemd, met uitzonder van D66 die tegen heeft gestemd.

Besluitenlijst

Van iedere raadsvergadering wordt een besluitenlijst opgesteld. Hierin staat per agendapunt wie het woord heeft genomen, welke moties en amendementen zijn ingediend, welke toezeggingen het college heeft gedaan en natuurlijk welke besluiten er genomen zijn en hoe de raadsleden hebben gestemd. Deze besluitenlijst wordt door de griffier opgesteld en in de eerstvolgende raadsvergadering vastgesteld door de raad, per hamerslag.

Ingekomen stukken van de raad

Inwoners,  organisaties en bedrijven kunnen de raad benaderen door informatie en brieven sturen. Dit noemen we ingekomen stukken. De raad neemt iedere raadsvergadering een besluit over hoe deze stukken behandeld worden. Dat kan zijn voor kennisgeving aannemen of bepalen dat het college of de griffie de brieven in behandeling nemen. Ook dit gebeurt vaak per hamerslag. Wilt u informatie delen met de raad? Stuur dan een mail naar griffie@meppel.nl

Volgende vergaderingen

De volgende raadsvergadering is op 25 maart. Voorafgaand is er een commissievergadering waarin de voorstellen voorbesproken worden door de (duo-)raadsleden, deze vergadering is op 18 maart. Beide vergaderingen starten om 19:30 en zijn via www.gemeenteraadmeppel.nl live te volgen. Meer weten over hoe de raad werkt of over de genomen besluiten van de raad tijdens 18 februari, kijk dan op de website of neem contact op met de griffie via griffie@meppel.nl