Terugblik raadsvergadering 17 december 2020

Afgelopen donderdag, 17 december, was de laatste raadsvergadering van dit jaar. Ook deze vergadering vond digitaal plaatst. De gemeenteraad heeft over 3 voorstellen het debat met elkaar gevoerd.

Programma duurzaamheid

Allereerst het programma duurzaamheid. In dit programma heeft het college van burgemeester & wethouders duurzaamheidsambities gebundeld. Het plan bevat de inzet en de route voor de komende drie jaar.

De raad heeft instrumenten om voorstellen vanuit het college bij te sturen: er zijn twee amendementen ingediend. De VVD en de ChristenUnie hebben een amendement ingediend om in tegenstelling tot dat wat het college voorstelt, geen klankbordgroep duurzaamheid in te stellen. Dit voorstel is unaniem aangenomen.  

De fracties van de SP, VVD, PvdA, D66 hebben een amendement ingediend om voor 1 juni 2021 een afwegings- en toetsingskader op te stellen voor het programma duurzaamheid. Doel is om hiermee inzichtelijk te maken welke keuzes er gemaakt worden binnen het programma duurzaamheid. Ook dit voorstel is aangenomen. De fracties van het CDA en Stem hebben tegen gestemd, de overige fracties voor.

Tot slot hebben de fracties van het CDA, VVD en SteM de motie 'prioriteit duurzaamheidsinspanningen' ingediend waarmee het college wordt opgeroepen om de uitwerking van beleid en de activiteiten in het kader van duurzaamheid zoveel mogelijk vorm te geven in samenwerking met de inwoners en bedrijven. Dit voorstel is aangenomen door de raad, alleen de ChristenUnie heeft tegen gestemd.

Bestemmingsplan Nieuwveense Landen

Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van maximaal 2.100 woningen mogelijk gemaakt aan de noordkant van Meppel. De fractie van de ChristenUnie heeft een amendement ingediend om ook de bouw van appartementen mogelijk te maken. Dit amendement is unaniem aangenomen.

Motie Groene Gracht

Het college heeft het conceptrapport Meppeler Gracht aan de raad gestuurd. Met een motie stelde de ChristenUnie voor het college op te roepen om ook het alternatief van een groene gracht voor te leggen aan de raad. Een groene gracht is een alternatief op het oorspronkelijke trace van de gracht, die opgevuld wordt met bomen, struiken, eventueel of deels met paden / doorsteken en mogelijk water. Na de reactie van de wethouder en enkele raadsleden, heeft de ChristenUnie de motie ingetrokken.

Hamerstukken

De raad heeft bij hamerslag ingestemd met de volgende voorstellen:

  • bedrijveninvesteringszone (BIZ) binnenstad
  • reglement werkgeverscommissie gemeenteraad.

De volgende raadsvergadering is op 28 januari. Deze vergadering is vanaf 19.30 uur via gemeenteraadmeppel.nl live te volgen. Meer weten over hoe de raad werkt of over de genomen besluiten van de raad van 17 december, kijk dan op gemeenteraadmeppel.nl of neem contact op met de griffie via griffie@meppel.nl