Terugblik raadsvergadering 25 juni 2020

Donderdag 25 juni was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Tijdens deze raadsvergadering is er een lang debat gevoerd door de raad over het proces met betrekking tot de begroting 2021.

Benoeming en installatie wethouder Van Ulzen

Vanwege het vertrek van de heer Koning als wethouder heeft de fractie van de VVD de heer Van Ulzen voorgedragen als kandidaat-wethouder. De raad heeft unaniem ingestemd met deze voordracht. Tijdens de vergadering heeft de heer Van Ulzen door middel van de belofte het ambt aanvaard en daarna is hij geïnstalleerd. De raad wenst hem veel succes toe met zijn werk en ziet uit naar een prettige samenwerking.

Rekenkamerrapport jeugdzorg

De rekenkamercommissie voert namens de gemeenteraad onderzoek uit naar het uitgevoerde beleid. Dit keer hebben zij onderzoek naar het budget dat besteed wordt aan jeugdzorg. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de rekenkamer aanbevelingen geformuleerd. De raad heeft kennisgenomen van dit onderzoek en de fracties van Sterk Meppel, VVD, ChristenUnie, SP, PvdA en D66 hebben 3 van de 4 aanbevelingen overgenomen.

Jaarstukken 2019

Ieder jaar moet het college van burgemeester & wethouders verantwoording afleggen aan de raad over hetgeen ze qua plannen hebben uitgevoerd en de daarbij behorende budgetten, zoals opgenomen in de begroting. Dit gebeurt door middel van een jaarrekening. De raad heeft unaniem met deze verantwoording ingestemd.

Proces begroting 2021

Ieder jaar wordt er een begroting opgesteld, waarin de plannen voor het komende jaar en het beschikbare budget gepresenteerd worden. Voorafgaand aan de begroting worden er normaal gesproken altijd in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie algemene beschouwingen uitgesproken bij de ‘perspectiefnota’, waarin op hoofdlijnen aangegeven wordt wat de richting van de begroting wordt. Echter, 23 april heeft de raad besloten om vanwege de onzekerheden door de coronacrisis dit jaar geen perspectiefnota op te stellen. Burgemeester & wethouders hebben de een voorstel gedaan hoe de raad op een andere manier betrokken kan worden bij de begroting 2021. Hiervoor wordt 17 september een extra raadsvergadering gepland, waarin het totale financiële beeld voor 2021-2024 en de inhoudelijke prioritering gepresenteerd worden. Op 12 november zal dan een besluit genomen worden over de begroting 2021.

De fractie van het CDA heeft een motie kaders begroting 2021 ingediend tijdens deze raadsvergadering met de oproep aan burgemeester & wethouders om aanvullende kaders te hanteren, zoals het versterken van de werkgelegenheid en het behouden van de sociaal economische positie van de inwoners en aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Deze motie is gesteund door de VVD en Sterk Meppel, en daarmee aangenomen. De fracties van de SP, ChristenUnie, GroenLinks, D66 en PvdA hebben de motie sociale insteek kaders begroting 2021 ingediend, ook met het verzoek aan burgemeester & wethouders om aanvullende kaders te hanteren voor de begroting, zoals de hoogste prioriteit te geven aan investeringen en maatregelen die economische en sociale tweedeling tegengaan en geen afbreuk te willen doen aan de verbindende functies, zoals sport, cultuur, religieuze instellingen en het verenigingsleven. De motie is verworpen.

Tot slot hebben de fracties van het CDA en de ChristenUnie samen de motie participatie inwoners, organisaties en bedrijven begroting 2021 ingediend waarin de raad wordt opgeroepen om - de samenleving te betrekken bij de vaststelling van de begroting door een digitale consultatie met betrekking tot de impact van de coronacrisis en - op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan met inwoners tijdens De Ronde op 10 september over wat er leeft en  welke ideeën er zijn voor de toekomst. Deze motie is unaniem door de raad aangenomen.

Hamerstukken

De raad voert niet over elk onderwerp dat op de agenda staat een debat. Sommige onderwerpen worden door middel van een hamerslag besloten. Dat noemen we hamerstukken. Over deze stukken is in de commissie voldoende gesproken. Tijdens deze raadsvergadering zijn de volgende stukken op deze wijze besloten:

Meerjarenperspectief grondexploitaties 2020

Een grondexploitatie is een begroting die wordt opgesteld om de grondkosten en de grondopbrengsten van een ruimtelijk plan, zoals een groot bouwproject, in beeld te brengen. Dit beeld moet elk jaar geactualiseerd worden en door de raad worden vastgesteld.

Zienswijzen op gemeenschappelijke regelingen

De gemeente neemt deel aan zogenoemde verbonden partijen, die taken uitvoeren voor gemeenten. Dit zijn Reestmond, de Gemeentelijke Kredietbank, het Recreatieschap, de GGD, de Regionale Uitvoeringsdienst en Publiek Vervoer. De raad kan een reactie geven op de begrotingen en de jaarrekeningen.

Via gemeenteraadmeppel.nl vindt u agenda’s en stukken en kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt ook contact opnemen met de de griffier, Femke van de Kolk, via griffie@meppel.nl