Terugblik begrotingsraad

Donderdag 12 november heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de Programmabegroting 2021. Hierin staan de plannen opgenomen voor het komende jaar en de daarbij behorende budgetten.

Tijdens deze raadsvergadering hebben de fracties hun statements uitgesproken over de begroting. En zijn er diverse moties en amendementen ingediend. Naar aanleiding van de bespreking met het college van burgemeester & wethouders is een aantal daarvan ingetrokken.

Motie GroenLinks, VVD, D66 - Regenbooggemeente, inclusiviteit in communicatie en werkwijze

Met deze motie roepen de fracties het college op om een inclusieve gemeente te zijn, waarbij ook bijgedragen wordt aan de acceptatie van de LHBT+ en waarbij iedere inwoner van Meppel zich gezien en gehoord voelt. Er zijn diverse handreikingen beschikbaar die oproepen tot inclusief communiceren en een inclusieve werkwijze. Daarom roept deze motie het college op om van deze handreikingen gebruik te maken, zoals van Movisie. Deze motie is unaniem aangenomen door degemeenteraad.

Motie SP - Energiearmoede

Uit onderzoek van Ecorys blijkt dat 665.000 Nederlandse huishoudens meer dan 10% van hun inkomen kwijt zijn aan energie, en dus leven in energiearmoede. Met deze motie wordt het college opgeroepen om uiterlijk het 1ste kwartaal van 2021 met een inventarisatie te komen van de verschillendeonderwerpen van beleid  waarbij energiearmoede een factor van betekenis kan zijn. Het college wordt ook opgeroepen om aan te geven hoe het college energiearmoede terug wilt dringen. Deze motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Amendement SP Schuldhulpverlening

Met het amendement heeft de gemeenteraad besloten dat er nadrukkelijk ingezet moet worden op de aanpak van de schuldenproblematiek. Omdat vroegtijdige signalering van schulden voorkomt dat er ergere schulden,  gezondheidsproblemen en meer kosten ontstaan. Het amendement is unaniem aangenomen door
de gemeenteraad.

Belastingenverordeningen

Ieder jaar neemt de gemeenteraad, gelijktijdig met het vaststellen van de begroting, ook een besluit over de diverse belastingverordeningen voor het komende jaar. Hiermee wordt de hoogte van de gemeentelijke belastingen, zoals de onroerende zaakbelasting - OZB, de rioolheffing en bijvoorbeeld de leges voor vergunningen. Deze belastingverordeningen zijn met een hamerslag van de voorzitter unaniem vastgesteld door de raad.