Terugblik Raadsvergadering 28 november 2019

Tijdens de raadsvergadering op 28 november heeft de gemeenteraad over diverse onderwerpen gesproken en besluiten genomen.

Tijdens iedere raadsvergadering kunnen raadsleden mondelinge vragen stellen aan het college tijdens het vragenuur. Tijdens deze raadsvergadering hebben de volgende fracties dit gedaan:

  • SP en GroenLinks over het opt-in systeem
  • VVD over Natura200
  • SP over het werkbezoek aan China
  • SteM over het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over de Participatiewet

Onderzoek opengraven gracht tot aan Groenmarkt

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel vanuit het college over de onderzoeksopdracht inzake het opengraven van de gracht tot aan de Groenmarkt. Met dit onderzoek wordt onderzocht wat de potentie is van het opengraven van de gracht. Voor het voorstel zijn de fracties van SteM, CDA en VVD. Tegen het voorstel zijn de SP, GL, CU en de  PvdA.

Wijzigingsverordening Sociaal Domein m.b.t. het abonnementstarief Wmo en technische wijzigingen

In april 2019 stemden de Tweede en Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Abonnementstarief ( € 19 per maand) . De wetswijziging heeft gevolgen voor het beleid van de gemeente Meppel. Daarom is de verordening hierop aangepast. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het voorstel.

Variantenstudie Zebrapd kruispunt Molenstraat – Grote Oever – Kruisstraat – Eendracht

De gemeenteraad heeft door middel van een amendement in 2018 het college verzocht op met twee opties te komen voor de aanleg van een zebrapad op het kruispunt van de Molenstraat, Grote Oever, Kruisstraat en de Eendracht. Met het raadsvoorstel heeft het college een voorkeursvariant voorgelegd aan de gemeenteraad. Namelijk volledige herinrichting van het kruispunt om hiermee zoveel mogelijk duidelijkheid te bieden, ook voor mensen met een (visuele)
beperking. Daarom wordt bij deze variant onder meer uitgegaan van het terugbrengen van hoogteverschil tussen het trottoir en de rijbaan. Deze variant is tevens gebruikt om een ander knelpunt binnen de huidige inrichting
zo goed mogelijk tegen te gaan. In de huidige situatie worden zowel de Kruisstraat als de Molenstraat nogal eens ingereden door gemotoriseerd verkeer, soms met schade tot gevolg. Terwijl dat op deze wegen niet de bedoeling is. In variant B is daarom gekozen voor het toepassen van inritconstructies om dit tegen te gaan. Voor het voorstel hebben gestemd de fracties van de SP, CU, GL, PvdA en SteM. Tegen het voorstel hebben gestemd de fracties van de VVD en het CDA.

Wegenbeheerplan 2019-2023

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het wegenbeheerplan. Dit plan geeft inzicht in de kwaliteit en de kwantiteit van de wegen binnen de gemeente Meppel en wat daarvoor nodig is om dit te onderhouden.

Bestemmingsplan Meppel- Randweg Westerstouwe en het beeldkwaliteitsplan Randweg.

De gemeente Meppel heeft met woningcorporaties prestatieafspraken gemaakt om tot en met 2021 in Meppel 220 extra sociale huurwoningen te bouwen. Hierbij is de locatie Randweg Westerstouwe aangewezen voor het ontwikkelen van sociale woningbouw door Stichting Woonconcept. Met dit bestemmingsplan zullen 34 grondgebonden sociale huurwoningen planologisch mogelijk worden gemaakt inclusief bijbehorende parkeerplaatsen en twee ontsluitingswegen. Daarnaast wordt een substantieel gebied met openbaar groen mogelijk gemaakt, in het verlengde van het parkje Westerstouwe (voormalige Pronklocatie). De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het bestemmingsplan.

RUD zienswijzeprocedure lidmaatschap werkgeversvereniging

Vanwege de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) kunnen GR'en als de RUD Drenthe niet meer automatisch de CAO Gemeenten hanteren. Het is wenselijk de bestaande koppeling te behouden. Daarom wordt een nieuwe werkgeversvereniging opgericht op initiatief van de VNG om de omgevingsdiensten en andere niet-gemeenten de kans te geven ook na 1 januari 2020 de arbeidsvoorwaarden van de gemeenten te volgen. Het college adviseert de gemeenteraad om geen zienswijzen in te dienen op dit voorgenomen lidmaatschap. Dit voorstel heeft de gemeenteraad unaniem overgenomen.

Meer informatie

Lees meer over de raad en de vergaderingen op de website van de gemeenteraad.