Terugblik Raadsvergadering 27 februari

Op donderdag 27 februari was er de maandelijkse raadsvergadering, waarin de gemeenteraad diverse besluiten heeft genomen.

Tijdens iedere raadsvergadering kunnen raadsleden mondelinge vragen stellen aan het college tijdens het vragenuur. Tijdens deze raadsvergadering zijn over de volgende onderwerpen mondelinge vragen gesteld:

  • Standplaatsenbeleid en weekmarkt (SteM)
  • Containers Blankenstein (Stem)
  • Bescherming van het Reestdal (SP)

Benoeming duo-raadslid mevrouw Bašić ( D66)

Iedere fractie in de gemeenteraad mag 2 duo-raadsleden hebben om de fractie te kunnen vertegenwoordigen in de commissie. Zij mogen dan namens de fractie het woord voeren over de voorstellen zoals die op de agenda staan. Duo-raadsleden zijn wel lid van de raadscommissie maar zitten niet in de gemeenteraad. Zij zijn vaak gespe¬cialiseerd in een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld financiën of zorg. Namens de fractie van D66 is mevrouw Bašić benoemd en geïnstalleerd.

Digitale sociale kaart

Het college heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan om een digitale sociale kaart in te voeren per 1 januari 2021. Hier had de gemeenteraad om gevraagd door middel van een motie tijdens de Perspectiefnota 2020. Het voorstel is verworpen met 10 voor en 11 stemmen tegen.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Dahliastraat

De gemeente heeft met de woningcorporaties prestatieafspraken gemaakt om tot en met 2021 in Meppel 220 extra sociale huurwoningen te bouwen. Om de bouw van 25 sociale huurwoningen aan de Dahliastraat te realiseren was het nodig dat het bestemmingsplan hiervoor werd vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan is met 20 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen door de gemeenteraad.

Verantwoording en controle fractiebudgetten 2019

Iedere fractie ontvangt jaarlijks een budget die zij kunnen besteden aan bijvoorbeeld personele ondersteuning, opleidingen, cursussen, werkbezoeken en bijeenkomsten. Hierover dient verantwoording afgelegd te worden en de gemeenteraad moet instemmen met de verantwoording hierover. De raad heeft unaniem hiermee ingestemd.