Nieuwjaarstoespraak burgemeester Korteland

2 januari 2020

Geachte dames en heren,

Ik heet u van harte welkom, hier in onze prachtige schouwburg, mede namens de gemeenteraad en het college van de gemeente Meppel.

Vorig jaar hebben we de nieuwjaarsbijeenkomst weer op de agenda gezet, na jaren van afwezigheid. Toen was uw belangstelling groot en ook vanavond zie ik dat veel stoelen bezet zijn. Ik twijfel of we na twee jaar al kunnen spreken van een traditie, maar we hebben een mooi begin.

Met de kerstdagen nog vers in het geheugen, realiseren we ons dat het prettig is om met familie en vrienden persoonlijk in gesprek te gaan. En wat mij betreft voelt het ook zo in Meppel: met elkaar in gesprek gaan, elkaar een gelukkig of gezegd nieuwjaar wensen en naar de toekomst te kijken voelt als een familiebijeenkomst. Die saamhorigheid, die verbondenheid past bij ons, hier in het zuidwesten van Drenthe en specifiek in Meppel.

De jaarwisseling is gelukkig rustig verlopen en ik ben zelf op een aantal plekken in de gemeente geweest om te constateren dat het gezellig was. Zo was ik in De Veurdele en de Dorpsstraat, maar ook in Ezinge, Berggierslanden, Haveltermade en de binnenstad. Ook daar kom ik weer dat familiegevoel tegen van; samen de schouders eronder, iets voor de buurt organiseren en er voor elkaar zijn. Elkaar gelukkig nieuwjaar wensen en vooruitkijken.

Ik ga straks ook vooruitkijken, maar eerst wil ik met u terugblikken op 2019.

Terugblik 2019

Een jaar bestaat niet louter uit leuke dingen, zo zit het leven niet in elkaar. Maar ik wil toch graag op een paar positieve zaken terugkijken. Zonder de ogen te sluiten voor de minder leuke zaken. Want zo hebben velen hier in de zaal waarschijnlijk wel te maken gehad met het overlijden van een dierbare, of liepen de gewekte verwachtingen niet parallel met de werkelijkheid. Ik hoop dat iedereen dat verdriet kan verwerken en met de saamhorigheid in onze gemeente heb ik daar alle vertrouwen in.

In het begin van het jaar stonden de kranten vol over de woningmarkt. Die zat in de lift en in Meppel hebben we dat gemerkt door stijgende huizenprijzen. Dat is prima als je je huis wilt verkopen, maar minder als je een huis wilt aankopen. Gelukkig wordt er ook gebouwd in onze gemeente. Zo is het plan Broeklanden zo goed als klaar, kan het vervolg worden uitgerold en inmiddels zijn ook de ontwikkelingen in Danninge Erve gestart.

Behalve de woningbouw zat eigenlijk de hele economie in de lift. Zo werden er meer bouwvergunningen afgegeven, kwamen er meer schepen die voor meer overslag zorgen in de haven van Meppel en zijn de eerste werkzaamheden gestart voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis.

Op het gebied van klimaataanpassingen bleek de ‘operatie steenbreek’ succesvol. Vele Meppelers hebben hier gebruik van gemaakt en aan meegewerkt. Op het gebied van duurzaamheid moeten grote slagen worden gemaakt en ook daar hebben we belangrijke stappen gezet.

In de binnenstad hebben we de Kruisstraat aangepakt en zijn we nu bezig met de Noteboomstraat, de Woldstraat en is er inmiddels een groenelement gerealiseerd op de Wheem. De officiële opening van de nieuwe bioscoop in de Keyserstroom was in maart en ook zien we de bouw bij de Kromme Elleboog en op Het Vledder gestaag vorderen.

In april mocht ik 16 inwoners Koninklijk Onderscheiden. Een bijzonder maar ook emotioneel moment omdat twee van de decorandi tussen aanvraag en uitreiking waren overleden.

In mei hebben we laten zien waar we als Meppel goed in zijn. Het organiseren van een groot evenement. Ruim 2.000 kinderen werden Wereldkampioen (kleurplaat inkleuren). En daarmee hebben we Meppel weer op de kaart gezet. In dit geval als gemeente met de meeste wereldkampioenen per hoofd van de bevolking. De organisatie was -zoals bij al onze evenementen- uitmuntend.

In het voorjaar en in de zomer had ook Meppel –net als de rest van Nederland last van de eikenprocessierups. Als gemeente proberen we te experimenten en zetten sterker in op de biodiversiteit.

Begin juni werden we opgeschrikt door noodweer met plaatselijk een zeer zware storm. Bomen in met name Kolderveen knapten af als luciferhoutjes. Ongelofelijk dat 30 seconden met extreem weer z’n impact kan hebben én begrijpelijk dat bewoners daar 30 weken later nog emotioneel onder zijn. Het is een klein wonder dat er geen gewonden zijn gevallen op die dag. Na van de eerste schrik te zijn bekomen, hebben buurtbewoners samen met de brandweer en onze mensen van de Buitendienst, de mouwen opgestroopt om het gebied weer bereikbaar te maken. Ook hier weer mooi om de saamhorigheid van onze inwoners te zien. Ter herinnering aan deze angstige gebeurtenis, maakten buurtbewoners van één van de gevelde bomen een bank.

Het Wilhelminapark bestond in 2019 100 jaar. Dat hebben we gezamenlijk gevierd met diverse activiteiten. Allemaal inwonersinitiatieven en dat is een prachtige ontwikkeling. Zo is er een social sofa geplaatst, was er een tentoonstelling en is er een wandelroute ontwikkeld. Daarnaast wordt de komende periode het Wilhelminapark heringericht naar de ideeën van Leonard Springer.

Een ander mooi inwonersinitiatief is de opblaashal van DOS ’46. Ook hier weer zie ik saamhorigheid en samen de schouders eronder zetten, uitmonden in iets waar de hele gemeenschap iets aan heeft. Complimenten aan alle inwoners!

In de zomer konden we genieten van het Nederlands Kampioenschap Kubben op de velden van SVN ’69 en van de Donderdag Meppeldagen nieuwe stijl. Ondanks het warme weer op een aantal donderdagen, waren er toch weer heel veel mensen die de weg naar het gezellige Meppel wisten te vinden.

Ook buitenlandse studenten weten de weg overigens naar Meppel te vinden. De internationale PABO is dusdanig in trek dat we in overleg met de opleiding het afgelopen jaar extra huisvesting moesten creëren voor onze buitenlandse gasten. Ook weer een mooie toevoeging voor de beleving in Meppel.

De plannen voor het Bleekerseiland zijn vorig jaar gepresenteerd. Als het partijen lukt om dit van de grond te krijgen, dan kunnen we na jaren van leegstand één van de mooiste locaties in het stadhart van Meppel met kwaliteit ontwikkelen. Daarnaast zal dan een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: een hotel of stadslogement.

Ook op sociaal gebied hebben we goede zaken gedaan. Zo mochten we meedoen aan een landelijk experiment voor de nieuwe opzet van het Persoonsgebonden Budget (PGB) en hebben we extra ingezet om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan. Ook het project ‘Kind Support’ is afgelopen jaar gestart. Hierbij zetten we ons in om zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen aan bijvoorbeeld sport- en muziekactiviteiten.

In september kwamen onze Koning en Koningin op bezoek in Zuidwest Drenthe. En wat een fantastisch feest was dat voor Meppel. Haveltermade en de binnenstad werden door het Koninklijk paar bezocht en we hebben Meppel weer aan een breed publiek kunnen presenteren. Ik ben trots op de organisatie en iedereen die van dit bezoek een succes hebben gemaakt. Ook de duizenden inwoners die langs de route stonden om het Koninklijk paar een warm welkom te heten, verdienen een pluim. Rond deze periode werd ook het ‘festival van geluk’ georganiseerd, waar veel inwoners aan mee hebben gedaan. Een prachtig evenement met alweer: saamhorigheid.

Half december werd duidelijk dat Den Haag de lachgasproblematiek serieus aan wil pakken en wil verbieden voor ‘recreatief’ gebruik. Tijdens evenementen heb ik dit jaar persoonlijk gezien wat lachgas met mensen en met name met jongeren doet. Ik ben duidelijk een voorstander van een verbod op lachgas. Het is nog niet in kannen en kruiken, maar ik blijf mijn bevoegdheden als burgemeester inzetten om dit tegen te gaan. Zo leg ik bij subsidieaanvragen voorwaarden op met betrekking tot het gebruik van lachgas. De horeca zelf speelt hierin ook een belangrijke rol. Ondanks hun aantrekkingskracht op jonge gebruikers van lachgas, zullen ook zij zich aan de regels moeten houden.

Dames en heren, ik wil hier vanavond een nieuwtje met u delen. Zoals u weet zit de politie in Meppel in een te ruime jas qua huisvesting. In de huidige politiepost is meer ruimte beschikbaar dan benut wordt. Ik kan u melden dat politie en gemeente de intentie hebben uitgesproken om samen dit huisvestingsprobleem op te lossen. Er is een voorstel in de maak voor college en gemeenteraad. Er zijn nog geen handtekeningen gezet, maar de bereidheid is uitgesproken dat een volwaardige politiepost wordt gehuisvest in het Stadhuis aan de Grote Oever. Een jas die veel beter past!

Ik realiseer me dat ik voornamelijk positieve zaken belicht. Maar u en ik weten dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is. De gemeentelijke begroting staat onder druk, waardoor we een paar moeilijke besluiten hebben genomen. De komende tijd moet uitwijzen hoe we hier verder mee omgaan. Dat laat overigens onverlet dat we als gemeente wel ambitie moeten blijven tonen. Verbinding blijven zoeken in de regio, maar ook daarbuiten. Ook internationale samenwerking kan een impuls geven voor onze gemeente. Dat kunnen we niet alleen, maar moeten we samen doen!

Demonstratietrend

Het afgelopen jaar kenmerkte zich meer dan ooit door een zogenaamde ‘demonstratietrend’ in Nederland en indirect ook in Meppel.

Ik heb het dan over op straat gaan voor je idealen, waarbij zowel emotie als ratio soms lijkt losgelaten. Het gaat dan over onze agrarische- en bouwsector die massaal de straat én de snelweg op gaan, om te demonstreren tegen de stikstofregels. Maar het gaat ook over demonstraties van leraren en ziekenhuispersoneel over salaris. Binnen de gemeentegrenzen laten we onze emoties ook steeds meer de vrije loop over lokale issues zoals zebrapaden, grachten en plastic etc.

We zijn blijkbaar sneller geneigd ons een mening te vormen en die met iedereen te delen. Op straat, op social media en in de raadzaal. En uiteraard moet dat kunnen en juich ik dat toe in onze democratie. Maar laat onze democratie niet verworden tot een ‘demonstratie’.

75 jaar bevrijding

Laten we niet vergeten waaraan en aan wie we dit te danken hebben. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat we bevrijd zijn van de Duitse bezetter. Sindsdien leven we in vrijheid, in het besef dat we ook samen de verantwoordelijk hebben om die vrijheid door te geven.

We gaan dit jaar extra aandacht besteden aan die vrijheid. En ik doe dat vandaag op mijn manier. Om u allemaal aan te spreken dat de vrijheid waarin we leven en alle verworvenheden die daar mee komen -zoals het recht om te demonstreren- te gebruiken. Te gebruiken om een punt te maken, om te laten zien en te laten horen dat je het ergens niet mee eens bent. Maar laten we niet uit het oog verliezen dat voor die vrijheid een hoge prijs is betaald en dat we voorzichtig om moeten gaan met die verworvenheden. Gebruik uw verworvenheden op een manier die recht doet aan de prijs die we voor onze vrijheid hebben betaald, 75 jaar geleden. Laten we niet de uiterste grenzen opzoeken van onze verworvenheden, maar laten we luisteren naar elkaar –met respect- luisteren naar elkaars argumenten en toenadering zoeken om er samen uit te komen.

U begrijpt vast wat ik zeggen wil. Laten we door dialoog en respect proberen om confrontaties te voorkomen. Laten we proberen de problemen op te lossen voordat het escaleert. Dat kunnen we, dat verdienen we en dat willen we uiteindelijk allemaal. Ik wens u een jaar met goede discussies op straat, op social media en in de raad. En als we het niet eens worden, laten we dan samen zoeken naar alternatieven, in gesprek blijven en met woorden onze argumenten onderbouwen.

Dit jaar gaan we met diverse festiviteiten extra aandacht besteden aan 75 jaar vrijheid. Ook dat doen we met veel inwonersinitiatieven, een goede ontwikkeling.

Ik zie u graag tijdens die activiteiten en ga graag een goede discussie met u aan over welk onderwerp dan ook.

Voordat ik afsluit, achter mij heeft u foto’s zien verschijnen tijdens mijn speech. Die zijn verzameld door RTV Meppel en gemaakt door lokale fotografen. Een mooi voorbeeld van samenwerking, waarvoor dank.

 

Ik hef graag het glas met u om te toosten op een fantastisch 2020!