Meppel met haar inwoners op koers!

Burgemeester & wethouders bieden de Raad de jaarstukken 2018 ter vaststelling aan. De jaarrekening is afgesloten met een voorzichtig positief resultaat van € 359.000. Het nieuwe college vaart een koers met andere accenten dan de afgelopen jaren.

In het coalitieakkoord ‘Meppel doet ertoe!’ is die koers al vertaald in thema’s voor de huidige raadsperiode. Ondanks andere accenten zet het college onverminderd in op een bruisend Meppel waarin het fijn leven, werken, wonen en recreëren is.

Een steviger, toekomstgericht fundament

Wethouder Van der Haar: "Meppel moet en wil zijn fundament steviger maken voor de toekomst. De economie laat voor de nabije toekomst minder vooruitgang zien, wat zal leiden tot hogere kosten voor gemeenten. Daarnaast zijn de Rijksuitgaven in 2018, de basis voor de berekening van het Gemeentefonds, onze belangrijkste bron van inkomsten, minder gestegen. Financieel verstevigen we ons fundament door reserves op te bouwen en financiële wendbaarheid te creëren, deels met zorgvuldig gekozen bezuinigingen."

Rol als overheidsrol anders organiseren

Anderzijds realiseert het college een stevig, toekomstgericht fundament door de rol van de gemeente als overheid anders te organiseren. Wethouder Van der Haar: "We stappen af van automatismen en kijken kritischer naar waarom en hoe we dingen doen en of dit past bij wat Meppel nodig heeft. We zijn als gemeente nu meer partner in de aanpak van problematiek, dan geldverstrekker. Met als positief resultaat dat de eigen kracht van inwoners is versterkt."

Eigen kracht versterken

Door die kracht van inwoners verder te versterken, blijft Meppel een actieve, betrokken gemeente. En dat is nodig want de zorgvraag neemt toe in omvang en complexiteit. Door te focussen op de kerntaken als gemeente en te investeren in het voorliggende veld behoudt Meppel de (slag)kracht die hard nodig is voor de toekomst van de stad en gemeente. Bijvoorbeeld om te anticiperen op de landelijke energietransitie die in een versnelling kwam en waarmee Meppel vervolgens regionaal een begin maakte.

Bruisend en gastvrij Meppel

Bedrijven investeerden in 2018 volop. Burgemeester & wethouders onderzoeken nu mogelijkheden om het aanbod aan aantrekkelijke bedrijventerreinen in Meppel te vergroten. Het college constateerde een groei van werkgelegenheid en een daling van het aantal uitkeringen. Zoals past bij een bruisende gastvrije gemeente, is ingezet op het versterken van de centrumfunctie. Onder meer met een nieuwe bioscoop, aandacht voor de historische binnenstad en het gezamenlijk beheer van de openbare ruimte.
Ondernemers hebben elkaar gevonden in een Investeringszone. Meppel is ook in trek bij haar inwoners. Nieuwveense Landen, Het Vledder en de Kromme Elleboog zijn voorbeelden van nieuwe, succesvolle woonprojecten. Met corporaties zijn afspraken gemaakt voor de bouw van sociale huurwoningen. Internationale studenten verlevendigen de stad en vragen extra huisvesting.

Gezonde financiële positie

Wethouder Van der Haar: "Meppel sluit de jaarrekening af met een voorzichtig positief resultaat. De reserves laten een stijgende lijn zien en de financiële kengetallen zijn verbeterd. Dat was nodig, want alleen vanuit een gezonde financiële positie kunnen we investeren in de ontwikkeling van onze gemeente."

De stukken kunt u raadplegen op de website van de gemeenteraad>>