Gemeentebegroting 2021: Samen houden we Meppel gezond

De begroting 2021 van de gemeente Meppel staat voor betrouwbaar partnerschap en afspraken nakomen. Een begroting die voorzichtigheid ademt en waarmee – gedwongen door de coronacrisis - flexibel omgegaan kan worden.

Wat doet de tweede golf? Hoe heftig wordt die? Wat is het effect voor de zorg? Welke maatregelen zijn dan nodig? Wat betekenen die voor - sectoren in - de economie? Wat is de impact van internationale maatregelen en verhoudingen? Veel vragen die pas in de loop der tijd kunnen worden beantwoord - en ook dan waarschijnlijk alleen voorlopig.

Toekomstbestendig acteren

Enerzijds zetten burgemeester & wethouders - aanvullend op maatregelen van het rijk - stevig in op het dempen van de sociaaleconomische effecten van de coronacrisis en duurzaam financieel herstel. Om daarmee ook de financiën zo veel mogelijk op peil houden.

Anderzijds zet het college die financiën zo in dat onze voorzieningen zo veel mogelijk behouden blijven. Uiteraard met oog voor grote maatschappelijke ontwikkelingen, zoals klimaat, energie en wonen. Het blijven ontwikkelen van een sociaal en economisch gezonde stad met vitale ondernemingen, aantrekkelijke evenementen en een gevarieerd cultureel en uitgaansleven is nu misschien wel urgenter dan ooit.

Betrouwbaar partnerschap

Burgemeester Richard Korteland: “De komende jaren worden niet gemakkelijk. Het 'gewone' leven is nu anders en dat zal voorlopig zo blijven. Onze vrijheid, te doen en te laten wat we willen, is beperkt. Toekomst, school, werk, ontspanning: het ziet er vandaag allemaal anders uit.

Wat natuurlijk niet verandert: we hebben elkaar hard nodig! We geloven in onze eigen kracht. Dat lijkt nu een zware opdracht, maar we doen het wel in Meppel. We helpen elkaar, zorgen ervoor dat mensen, verenigingen, bedrijven en instellingen sterk blijven.

De komst van de politie in het stadhuis laat ook zien dat de overheid krachten wil bundelen. Want naast een verantwoordelijke samenleving willen we een voor iedereen veilige samenleving. Door versterking van de bestuurlijke weerbaarheid en de aanpak van ondermijnende activiteiten.”

Afspraken nakomen

Wethouder Jaap van der Haar: “Ook op 2021 zullen de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis zeker een stempel drukken. In welke mate is onzeker. Onzekerheid is dan ook het kernwoord voor de komende periode en op de financiële begroting.

Buffers blijven nodig om te doen wat nodig is in het fysiek en het sociaal domein en om onze lasten te kunnen blijven dragen. Om juist nu wendbaar te blijven. Het gaat meer dan ooit ook om het voortbestaan van een betrouwbare lokale overheid. Daarvoor voeren alle Nederlandse gemeenten gezamenlijk actie.”

Vitale binnenstad en aantrekkelijk wonen

Wethouder Robin van Ulzen: “Samen met onze partners zorgen we zo voor een binnenstad, woonwijken, dorp en buitengebied die uitnodigen om te gebruiken en van te genieten. De herinrichting Groenmarkt, de afronding van het Kerkplein en tuinen van de stad staan voor 2021 op het programma.

Het coronavirus heeft ook grote impact op onze binnenstad. De noodzaak van de met ondernemers ingezette concentratie van detailhandel en verbetering van de verblijfskwaliteit in het centrum is hierdoor versterkt. Met retail en vastgoed wordt in Bureau Binnenstad de positionering en promotie opgepakt, worden structurele investeringen in beleving en kwaliteit gedaan.

Aan het oplossen van de schaarste aan woningen en de implementatie van de komende Omgevingswet wordt met voorrang gewerkt. De groei en ontwikkeling van Nieuwveense Landen maakt forse ingrepen in de infrastructuur noodzakelijk. In 2021 zal dit concreet vorm krijgen. Daarnaast krijgt Nieuwveense Landen een sociaal en cultureel hart in de vorm van een eigen school.”

Blijven werken en doen wat nodig is

Wethouder Henk ten Hulscher: “Om Meppel ook in de toekomst een fijne plek te laten zijn om te wonen én te werken willen we werkgelegenheid aantrekken. Hiervoor moet het aanbod aan werklocaties worden vergroot. Want werk en inkomen blijven de basis van ons economisch beleid.

In de coronaperiode begeleiden we mensen zoveel mogelijk van werk naar werk. Ondernemers ondersteunen en begeleiden we samen met landelijke en regionale regelingen. Voor voldoende groeiperspectief is realisatie van nieuwe duurzame bedrijventerreinen zoals Noord IV en de circulaire havenontwikkeling noodzakelijk.

We blijven vanzelfsprekend inzetten op een gezond sociaal domein. Het coronavirus heeft grote impact op iedereen. Er wordt meer beroep gedaan op ondersteuning en daarmee blijft de druk op de financiën onveranderd groot. Onze focus ligt op het beperken van de sociaaleconomische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis.

Ontwikkelen en uitvoeren van plannen voor het sociaal domein, kunnen en willen we niet alleen. Daar hebben we onze inwoners en onze ketenpartners hard bij nodig. In het gewone leven, het preventieve veld tot en met de specialistische hulp. Doordat fysieke ontmoeting maar beperkt mogelijk is, blijven we inzetten op digitale samenwerking.”

Circulair Meppel: ruimte scheppen en schoonheid versterken

Wethouder Jaap van der Haar: “De openbare ruimte verbindt veel beleidsterreinen. Van recreatie en sport tot wonen en van veiligheid tot duurzaamheid. Uiteraard wordt doorgewerkt in lijn met de kwaliteitsimpuls die deze bestuursperiode is ingezet.

Bouwprojecten houden steeds meer de schoonheid van stad en land vast. En voegen toekomstwaarde toe aan onze voorzieningen. Het erfgoedbeleid wordt binnenkort ter vaststelling aangeboden.

We maken Meppel steeds duurzamer. Met vijf urgente doelstellingen: afval wordt grondstof, fossiele energie wordt schoon en CO2-neutraal, de biodiversiteit neemt toe, de economie wordt circulair en de ruimte is adaptief. Voor de middellange termijn stellen we een warmtetransitievisie op: welke wijken maken we samen vanaf 2022 aardgasvrij.

We stimuleren het opwekken van zonne-energie op grote daken. Voor agrarische bedrijven wordt de plaatsing van kleine windmolens mogelijk. In samenspraak met inwoners kiezen we een locatie voor grote windmolens. Daarmee leveren we onze bijdrage aan het Drents aandeel duurzame energie.

Voor circulaire economie stellen we een beleidsplan op. Duurzaamheid en circulariteit bij de renovatie van de gemeentewerf wordt uitgewerkt met studenten van het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie.”

Procedure

Burgemeester & wethouders sturen deze week de begroting 2021 voor de gemeente Meppel naar de raad. De raad zal de begroting bespreken in de vergadering van donderdag 12 november.

Download de begroting (PDF)