Financiële hoofdlijnen 2019 - 2022 naar gemeenteraad

Burgemeester & wethouders sturen deze week de eerste aanzet van de jaarlijkse afweging tussen beleid en financiële middelen naar de gemeenteraad. De perspectiefnota 2019-2022 schetst de kaders voor de begroting 2019 die dit najaar de plannen voor het komend jaar zal laten zien.

Wethouder Van der Haar: "We werken aan een positief meerjarenperspectief. Een perspectief van gedegen en solide kwaliteit, zoals mensen van de gemeente verwachten, met tegelijk zo laag mogelijke lasten voor inwoners en bedrijven."

Hoofdlijnen

Burgemeester & wethouders vragen de gemeenteraad de Perspectiefnota 2019 - 2022 en daarmee de uitgangspunten voor de begroting 2019 van de gemeente Meppel vast te stellen. Door de verkiezingen en de vorming van een nieuw college van burgemeester & wethouders in de afgelopen maanden en de nog komende uitwerking van een uitvoeringsprogramma is de perspectiefnota nu beperkt tot hoofdlijnen.

Genomen besluiten en onontkoombare ontwikkelingen zijn wel opgenomen in de perspectiefnota die donderdag 28 juni op de agenda van de gemeenteraad zal staan. Net als een investeringsplanning, waarover later in samenhang met het uitvoeringsprogramma kan worden besloten.

Financieel perspectief

De uitgangssituatie van de gemeente: de lopende begroting 2018 en de gevolgen van de jaarrekening 2017 bepalen mee de ruimte voor het uitvoeren van beleid en voor investeringen in 2019 en de volgende jaren. Vervolgens hebben autonome ontwikkelingen invloed op het perspectief: de uitkering uit het gemeentefonds en eigen uitgaven en en inkomsten van de gemeente, zoals bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en dividendinkomsten.

 

Subnavigatie