College stelt visie vast Mulo locatie Knopperslaan

Het College van BenW heeft deze week de stedenbouwkundige visie vastgesteld voor de Mulo locatie Burgemeester Knopperslaan. Deze stedenbouwkundige visie is opgesteld op basis van het woonbeleid en ambities van de gemeente.

Het betreffende gebied ligt op dit moment braak. Het plangebied wordt begrensd door de Burgemeester Knopperslaan, achterzijde voormalige gymzaal / fysiotherapie, achterkanten van de percelen aan de Gasgracht, de Meester W. Doornbosstraat en de route voor langzaam verkeer aan de noordzijde die via twee tunneltjes onder de Burgemeester Knopperslaan en het spoor loopt.

Inhaalslag

In de gemeente Meppel zijn de wachttijden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning lang. Daarom zijn met de woningcorporaties Woonconcept en Actium prestatieafspraken gemaakt om versneld te voorzien in de inhaalbehoefte aan sociale huurwoningen. Het College ziet de Mulolocatie aan de Burgemeester Knopperslaan in Meppel de aangewezen locatie hiervoor. De sociale huurappartementen worden niet hoger gebouwd dan de oorspronkelijk toegestane bouwhoogtes die in het bestemmingsplan zijn opgenomen.

Vervolg

Na vaststelling van de stedenbouwkundige visie worden de woningbouwplannen door de ontwikkelaar verder uitgewerkt en zal een bestemmingsplan worden opgesteld. De aanzet in de stedenbouwkundige visie voor de beoogde beeldkwaliteit wordt uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan. Dit beeldkwaliteitsplan zal, samen met het bestemmingsplan, in procedure worden gebracht.

Communicatie

Ter voorbereiding op de stedenbouwkundige visie is veelvuldig contact geweest met de initiatiefnemers. Voor behandeling van de stedenbouwkundige visie door de gemeenteraad (commissie) wordt een inloopbijeenkomst voor omwonenden georganiseerd op dinsdag 3 maart in de Plataan. De omwonenden zijn vandaag per brief geïnformeerd.

Download het stedebouwkundigplan (PDF)