Bestemmingsplan bestaand ziekenhuisterrein ter inzage

Het College van burgemeester en wethouders stemt in met het voorontwerp bestemmingsplan 'Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.'. Met dit bestemmingsplan worden de planologische kaders voor herontwikkeling van het bestaande ziekenhuisterrein neergelegd met als hoofdfunctie zorg gerelateerde bedrijvigheid. Hiermee zet het College een consistente lijn door die aansluit op de structuurvisie en de wensen van de gemeenteraad, die hier later formeel over zal besluiten.

Quickscan herontwikkelingsmogelijkheden

Het ziekenhuis verplaatst naar de nieuwe locatie aan de westkant van de Reggersweg. Daarmee komt het bestaande ziekenhuis leeg te staan. Door sloop van deze verouderde gebouwen ontstaat ruimte voor herontwikkeling. In maart 2019 is een verkenning uitgevoerd door Buck consultants naar herontwikkelingsmogelijkheden van het ziekenhuisterrein. Op basis van overleg tussen Isala en gemeente is in oktober 2020 een selectie van functies uit de verkenning in een Quickscan onderzocht op planologische en milieutechnische haalbaarheid. Het college heeft op 3 november 2020 besloten de uitkomsten van de QuickScan te hanteren als uitgangspunt voor het op te stellen bestemmingsplan.

Kwaliteitsimpuls

Met dit voorontwerp bestemmingsplan borduurt het College voort op de structuurvisie en kan de ambitie worden waargemaakt voor de verdere ontwikkeling van het plangebied. Het College wil namelijk dat het gebied een kwaliteitsimpuls krijgt die bijdraagt aan een versterking van het zorgaanbod in Meppel. Door aan de ene kant een versterking van het zorgcluster (spin-off ziekenhuis) en aan de andere kant aanvullende functies kan een meerwaarde voor Meppel ontstaan. Zorg gerelateerde bedrijvigheid zal de belangrijkste hoofdfunctie voor de ontwikkeling zijn. Het college wil hiermee inzetten op versterking van het zorgaanbod in Meppel en innovatie en creativiteit in de zorg stimuleren. Bij zorg-gerelateerde bedrijvigheid moet je denken aan specialistische klinieken, ontwikkelaars voor zorgtechnologie op afstand, 3D-printing voor medische toepassing, voedingsdeskundigen, farmaceuten, onderzoeksfuncties voor de gezondheidszorg, zorglogistiek voor de 1e lijnzorg etc. Daarbij vindt het college het tevens belangrijk dat er bij de ontwikkeling van het terrein aandacht zal zijn voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing zo dicht bij het kwetsbare Reestdal. Naar verwachting zal het definitieve bestemmingsplan voor de zomer ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad.