Begroting 2020 gemeente Meppel naar gemeenteraad

Zorgvuldig pakket aan maatregelen: iedereen draagt bij

"We gaan voor een positief resultaat voor de komende vier begrotingsjaren, voor meer financiële armslag en hogere financiële buffers. Het is nu tijd om in actie te komen. De gemeente is geen loket wat geld verstrekt, maar een partner in de samenleving die samen met andere partners ondersteuning duurzaam betaalbaar houdt," zo vatten Burgemeester & Wethouders van Meppel de financiële situatie van de gemeente samen.

Nu de economische omstandigheden gunstig zijn is dit hét moment om onze schuldpositie af te bouwen en de reserves te verhogen. Onze financiële situatie dwingt ons de komende jaren tot temporiseren, versoberen en het beperken van investeringen en ambities. We nemen maatregelen in het sociaal domein, maken keuzes in onze voorzieningen en verhogen de OZB. Dit doen we zonder wezenlijk in te leveren op de kwaliteit van onze diensten en voorzieningen.

Het moment om onze financiën te verbeteren is nú

Wethouder van financiën Jaap van der Haar: "Onze reserves en schulden zijn een serieuze zorg. Alleen met stevige reserves en weinig schulden kunnen we blijven doen wat nodig is op fysiek en sociaal domein, tegenslagen en toekomstige uitdagingen opvangen en de lasten blijven dragen voor alle domeinen. We zien het als onze plicht om de financiële gezondheid van de gemeente te verbeteren."

Meppel ontwikkelt

Wethouder Roelof Pieter Koning: "Meppel is volop in ontwikkeling! In 2020 vinden serieuze investeringen plaats op de bedrijventerreinen, Isala bouwt het meest innovatieve streekziekenhuis van Nederland, in de binnenstad worden de projecten aan het Vledder en de Kromme Elleboog afgerond en in Nieuwveense Landen verrijst een groot aantal woningen. Komend jaar bereiden we de invoering van de omgevingswet en -visie voor. Door anders om te gaan met initiatiefnemers verwachten we dat nog meer dynamiek op gang komt. In onze binnenstad investeren we in beleving, bedrijvigheid en bereikbaarheid."

Meppel onderneemt

Wethouder Henk ten Hulscher: "We bieden ruimte om te ondernemen. Daarom willen we in 2020 besluiten over de wenselijkheid en noodzaak van het realiseren van Noord III en Oevers S. Met vernieuwde ruimtelijke kaders komt transformatiegebied Noordpoort in een volgende fase. Door deelname aan de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle stimuleren we ons bedrijfsleven om een toekomstbestendig personeelsbeleid op te zetten. Met de maatregelen uit het interventieplan en de Perspectiefnota 2020-2023 werken we aan een gezond sociaal domein. Dit begint met duidelijk te zijn over wat we verwachten van elkaar. Wat inwoners kunnen verwachten van de gemeente, wat de gemeente mag verwachten van inwoners."

Meppel steeds mooier

Wethouder Van der Haar: "We nodigen iedereen uit om buiten te gaan bewegen, te genieten van de toenemende biodiversiteit en waar mogelijk zelf actiever bij te dragen aan inrichting en beheer van hun leefomgeving. In ons Meppeler kwaliteitsmanifest worden erfgoed en cultuurhistorie gekoesterd. We stellen met de raad en de samenleving een samenhangend programma duurzaamheid op. Met onderwijsinstellingen verkennen we hun behoeften. Voor onze sportvoorzieningen zoeken we een balans tussen behoeften en financiën. Sport en onderwijs verbinden we aan preventie van individuele en maatschappelijke gezondheidsproblemen."

Meppel verzorgt groot gebied

Burgemeester Richard Korteland: "We zetten onverminderd in op een Meppel waarin het fijn leven, werken en wonen is. We kiezen zorgvuldig voor een balans tussen onze sociale, fysieke en overige voorzieningen. Meppel blijft zo een compacte gemeente met veel voorzieningen en een groot verzorgingsgebied. Gastvrijheid, meedoen en altijd kansen zien, zit in het DNA van onze inwoners. Om het levendige en gastvrije karakter van evenementen in Meppel te behouden, zijn voorzieningen zoals cultuur, onderwijs en sport heel belangrijk. We zien in de toekomst ook voor deze voorzieningen grote uitdagingen op ons afkomen."

Financiën in een notendop

Meer financiële wendbaarheid

Wethouder Van der Haar: "Met financiële ruimte vangen we toekomstige uitdagingen op zonder om te vallen. Die financiële wendbaarheid creëren we deels met zorgvuldig gekozen bezuinigingen. We anticiperen daarmee op recente en toekomstige ontwikkelingen. Investeringen zijn waar mogelijk uitgesteld of volledig bespaard. Het grootste deel van de investeringen is echter onvermijdelijk en komt voort uit onderhoudsplannen en vervangingsinvestering. Daarnaast zoeken we zoals elk jaar weer naar financiële ruimte om kostenstijgingen en andere tegenvallers op te vangen, zoals tegenvallende Rijksinkomsten en hogere (zorg)kosten. We maken tarieven en heffingen zoveel mogelijk kostendekkend en kiezen voor kortingen op subsidies (zowel kwantitatief als kwalitatief).

De voorstellen in deze begroting zijn vanuit inhoudelijk maar vooral ook vanuit financieel oogpunt noodzakelijk. We zorgen hiermee dat we voldoende ruimte creëren voor een meerjarig financieel stabiel beleid. Het saldo voor de begroting 2020 is € 40.000 positief en loopt op naar € 1.001.000 in 2023. We laten een jaarlijkse toevoeging aan de reserve zien, onzeker is of deze toevoegingen onze ambities (p.m. investeringen) en bovengenoemde autonome ontwikkelingen kunnen dekken."

Woonlasten Meppel

Vergeleken met landelijke en provinciale woonlasten is Meppel een relatief goedkope gemeente. Een meerpersoonshuishouden betaalde in 2019 gemiddeld € 608.

Dat is in 2020 € 643. In 2020 gaat, naast de OZB-verhoging van 2,5%, de afvalstoffenheffing met 10% omhoog om te komen tot meer kostendekkende tarieven. 

Een gemiddelde Meppeler betaalt in 2020 € 643:

  • afvalstoffenheffing € 202 per aansluiting
  • rioolheffing € 174 per huishouden
  • onroerende zaakbelasting € 267 voor een gemiddeld koophuis.

afbeelding tabel financien

Meer informatie

De documenten zijn te vinden op de website van de gemeenteraad. Bekijk ook de informatiepagina uit de gemeentelijke advertentie (PDF).