Informatie sportaanbieders

informatie over een aantal lokale, provinciale en landelijke ontwikkelingen en/of regelingen tijdens de Corona-crisis.

Huur sportaccommodaties

Door de coronacrisis zijn de (gemeentelijke) sportaccommodaties gesloten. Gebruikers lopen er tegenaan dat huur voor deze accommodaties wel doorloopt. Het college van burgemeester en wethouders roept de sportaanbieders op om alleen een beroep te doen op verlaging van de huur door de gemeente als dit voor hen tot niet compenseerbare inkomstenderving leidt. Denk bij compenserende inkomsten aan de regelingen die verderop genoemd worden.

Overige informatie en regelingen

  • Sportverenigingen –en stichtingen kunnen via het Noodloket € 4.000 aanvragen als ‘Eenmalige tegemoetkoming sportverenigingen en– stichtingen’. Meer informatie over de regeling en de bij behorende voorwaarden op de website van de rijksoverheid.
  • NOC*NSF zet 4 a 5 miljoen euro opzij als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk op te vangen. Het Coronanoodfonds Sport vormt een aanvulling op de regelingen van de overheid. Het Coronanoodfonds wordt onder andere ingezet om sportbonden te helpen hun leden te ondersteunen. De exacte invulling volgt nog. Zeer waarschijnlijk zal u hierover ook via uw eigen sportbond worden geïnformeerd.
  • Op de website van NOC*NSF staat een overzicht van veel gestelde vragen met betrekking tot het Corona virus.
  • Diverse sportbonden nemen infinitieven om verenigingen te ondersteunen. Zo komt de KNVB & partners met een financieel steunpakket voor voetbalclubs. Check bij de eigen sportbond naar de financiële en/of andere ondersteuningsmogelijkheden.
  • Banken en St. Waarborgfonds Nederland stellen aflossingsverplichtingen uit. Om de clubs tegemoet te komen, hebben de banken besloten om aflossingen met zes maanden uit te stellen. Ook de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) heeft toegezegd om de afbouwperiode van de borgstelling te verlengen met een halfjaar. Meer informatie.
  • Sportaanbieders met werknemers in dienst kunnen mogelijk gebruik maken van de regeling voor het aanvragen van Werktijdverkorting.
  • Via Sport Drenthe zijn twee websites gelanceerd in verband met Corona: