Handtekeningen onder prestatieafspraken wonen voor Meppel

De gemeente Meppel, de woningcorporaties Woonconcept en Actium en de huurdersorganisaties huurdersvereniging Meppel en huurdersplatform MEVM hebben op 12 december de prestatieafspraken voor 2017 ondertekend.

Hierin worden afspraken gemaakt over wat partijen van elkaar kunnen verwachten op het gebied van wonen. Het is de eerste keer dat prestatieafspraken zijn gemaakt volgens de richtlijnen uit de nieuwe Woningwet. Huurdersorganisaties zijn bij het maken van prestatieafspraken als gelijkwaardige partij aangesloten.

Wethouder Roelof Pieter Koning tekende de overeenkomst namens de gemeente Meppel. Directeur Nicole Peeters deed dit voor Woonconcept en directeur Ellen Dost voor Actium. Voorzitter Bert Robbe tekende namens Huurdersvereniging Meppel en voorzitter Henk Oostland namens Huurdersplatform MEVM.

Op 31 maart heeft de gemeenteraad van Meppel de Woonvisie 2016-2020 vastgesteld. De woningcorporaties hebben een bod op deze woonvisie uitgebracht. Ze dienen daarbij naar redelijkheid bij te dragen aan de gemeentelijke Woonvisie. Hierover worden jaarlijks prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties gemaakt.

De thema ’s uit de prestatieafspraken zijn voorraadontwikkeling (omvang sociale huurvoorraad), betaalbaarheid, huisvesting ouderen, huisvesting overige specifieke doelgroepen, duurzaamheid, leefbaarheid, financiën en overige afspraken.

De behoefte aan sociale huurwoningen in de periode 2017 t/m 2021 wordt nader onderzocht. De partijen laten dit woningmarktonderzoek gezamenlijk uitvoeren. Naast de behoefte aan sociale huurwoningen wordt ook de behoefte aan seniorenwoningen, c.q. woningen met een zorgvraag meegenomen.

Er is een knip gemaakt tussen de prestatieafspraken 2017 met een doorkijk naar 2018 tot en met 2021. De prestatieafspraken voor 2017 zijn hard. Verder wordt een doorkijk gegeven naar de periode daarna. Mede op basis van de uitkomsten van het woningmarktonderzoek worden hardere afspraken voor een langere periode gemaakt over precieze aantallen en bouwmogelijkheden.

foto ondertekening