Vacatures

De Adviesraad Sociaal Domein Meppel op zoek naar nieuwe leden.

De Adviesraad Sociaal Domein is een groep Meppeler vrijwilligers die het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die betrekking hebben op het sociaal domein. Dit domein gaat over jongeren en ouderen, mensen met een beperking, nieuwe Nederlanders, verslavingsproblematiek, kwetsbare groepen, vrijwilligers, over wonen, welzijn en sport. Kortom: over onze eigen leefomgeving en alles wat daarmee samenhangt.

Vanaf 2015 heeft de gemeente (uitgebreidere) taken gekregen op grond van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdwet én de Participatiewet (Werk en inkomen). Om alle onderwerpen die we op onze tafel krijgen goed te behandelen is de Adviesraad Sociaal Domein Meppel op zoek naar nieuwe leden.

Het is belangrijk dat de adviesraad uit een groep mensen bestaat die de Meppeler samenleving breed vertegenwoordigt.

Wat zijn je taken?

 • Je neemt deel aan:
  • alle vergaderingen van de adviesraad als geheel
  • (extra) vergaderingen van de werkgroep waar je deel van uitmaakt
  • regionale overleggen op het desbetreffende aandachtsgebied
 • Je draagt bij aan het opstellen van gevraagde of ongevraagde adviezen

Wat verwachten wij van jou?

Dat je:

 • in de gemeente Meppel woont
 • binding hebt met de doelgroepen uit het sociaal domein
 • je verder wilt verdiepen in deze doelgroepen
 • bereid bent en in staat bent om over het eigen belang en de belangen van de
 • eigen doelgroep heen te kijken en mee te denken over het grotere geheel van
 • het sociaal domein
 • een maatschappelijk netwerk hebt of dat wilt opbouwen
 • goed kunt luisteren en de juiste vragen kunt stellen
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden hebt
 • beschikt over een positief kritische blik
 • een teamspeler bent
 • je voor 4 jaar beschikbaar stelt
 • je inzet om relevante informatie/documenten te lezen
 • een actieve en positieve bijdrage levert tijdens vergaderingen
 • geen politieke functie bekleedt en dat je niet in dienst van de gemeente Meppel bent

Wat krijg je ervoor terug?

 • De mogelijkheden tot kennis- deskundigheidsbevordering
 • Het vergroten van je netwerk
 • Inspirerende contacten
 • Plezier en voldoening
 • Een jaarlijkse vaste vergoeding

Algemeen

Lid zijn van de Adviesraad kost je gemiddeld één dagdeel per week aan voorbereiding, leeswerk, vergaderingen of het bezoeken van (regionale) bijeenkomsten. De (plenaire)vergaderingen van de Adviesraad zijn circa eens in de 5 weken op een woensdagavond. Naast de plenaire vergaderingen van de Adviesraad heb je ook overleggen van de werkgroep(en) waar jij deel van uitmaakt. Gezien de huidige samenstelling van de Adviesraad, nodigen wij vooral jongeren uit te reageren.

Geïnteresseerd?

Stuur dan zo snel mogelijk je motivatie met CV naar Petra Vos via p.vos@meppel.nl.

Selectieprocedure

Een ontmoeting met (ambtelijke) vertegenwoordigers van de gemeente Meppel en de Adviesraad maakt deel uit van de procedure.

Wil je meer informatie?

Voor inhoudelijke en vragen over de procedure kun je contact opnemen met Petra Vos, ambtelijk secretaris Adviesraad Sociaal Domein gemeente Meppel, tel 06-52503413, e-mail p.vos@meppel.nl